Nowy dokument PW

Wywołanie menu NOWY DOKUMENT PW wyświetla formularz dopisania dokumentu przychodu wewnętrznego.

Formatka dopisania dokumentu składa się z trzech zakładek:

W zakładce Dokument uzupełniamy kolejno pola:

Dopisanie PW

 

 • Rodzaj dokumentu – informacja wybierana z listy rozwijanej. Uzupełnienie pola nie jest obowiązkowe.
 • Rodzaj kartoteki kontrahenta – pola wyboru: Dostawca / Pracownik
 • Dostawca lub Pracownik – informacja wybierana z listy rozwijanej. Na liście pojawią się dopisane w systemie kartoteki kontrahentów zdefiniowani jako Dostawcy lub pracowników. Wypełnienie pola jest obowiązkowe.
 • Magazyn – informacja wybierana z listy rozwijanej. Wypełnienie pola jest obowiązkowe.
 • Data dokumentu dostawcy – pole do opcjonalnego wpisania daty wystawienia dokumentu dostawcy
 • Nr dokumentu dostawcy – pole do opcjonalnego wpisania numeru dokumentu dostawcy
 • Data dokumentu wew. – pole do opcjonalnego wpisania daty wystawienia dokumentu wewnętrznego
 • Nr dokumentu wew. –  pole do opcjonalnego wpisania numeru dokumentu wewnętrznego
 • Uwagi – pole do wpisania dowolnej dodatkowej informacji odnośnie dopisywanego dokumentu

W zakładce Pozycje uzupełniamy kolejno pola:

 • Artykuł – informacja wybierana z listy rozwijanej. Na liście pojawią się dopisane w systemie kartoteki narzędzi.
 • Numer seryjny – pole do wpisania numeru seryjnego narzędzia. Wypełnienie pola jest opcjonalne.
 • Lokalizacja – informacja wybierana z listy rozwijanej. W polu należy wpisać przynajmniej dwa znaki z adresu lokalizacji, aby lista została rozwinięta.
 • Ilość – automatycznie proponowana jest ilość 1. Zmiany ilości należy dokonać tylko i wyłącznie w przypadku jeżeli na stan przyjmujemy narzędzia nie mające przypisanego numeru seryjnego.
 • Cena – w polu można wpisać cenę zakupu przyjmowanego narzędzia.
 • Uwagi – pole do opcjonalnego wpisania uwag do dopisywanej pozycji dokumentu.

Pozycja dokumentu zostanie dopisana po uruchomieniu przycisku – funkcji DODAJ

PW - zakładka pozycje

 

Zaznaczenie pola Kolejne przyjęcie ułatwia przyjecie wielu takich samych narzędzi o różnych numerach seryjnych. Po uruchomieniu DODAJ formatka dopisania pozycji zostanie tylko częściowo wyczyszczona co znacznie przyspieszy przyjęcie większej ilości narzędzi.

pw-kolejne-przyjecie

Przy dopisaniu kolejnej pozycji dokumentu należy uzupełnić tylko pole Numer seryjny.

Zapisanie dokumentu wykonywane jest przez użycie polecenia ZAPISZ. Dokument PW może zostać również zapisany ze statusem w trakcie realizacji. Dokument taki zapisywany jest przez wykorzystanie polecenia BUFOR lub porzucenie zapisu dokumentu PW – przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ.

Dla dokumentów w trakcie realizacji (w buforze), w pierwszej kolumnie wyświetlany jest numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zostaje zapisany po zatwierdzeniu dokumentu.

Istnieje także możliwość wycofania się z wprowadzonych danych korzystając z polecenia ANULUJ.

 

UWAGA!!!

Modyfikacji podlegają tylko i wyłącznie dokumenty bufor. Dokumenty zatwierdzone należy korygować dokumentami przeciwstawnymi.