Nowe wypożyczenie od dostawcy NPD

Wywołanie menu NOWY DOKUMENT NPD wyświetla formularz dopisania dokumentu wypożyczenia narzędzi z wypożyczalni zewnętrznej, a więc wprowadzenia go na stan magazynu.

Formatka dopisania dokumentu składa się z trzech zakładek:

W zakładce Dokument uzupełniamy kolejno pola:

Nowy NPD

 • Rodzaj dokumentu – informacja wybierana z listy rozwijanej.
 • Wypożyczalnia – informacja wybierana z listy rozwijanej. Na liście pojawią się dopisani w systemie kontrahenci o typie Wypożyczalnia. Aby lista się rozwinęła należy w polu wpisać przynajmniej dwa znaki z nazwy skróconej kontrahenta.
 • Nr dokumentu – pole do opcjonalnego wpisania dodatkowego numeru dokumentu
 • Z dnia – pole do opcjonalnego wpisania daty wystawienia dokumentu
 • Uwagi – pole do wpisania dowolnej dodatkowej informacji odnośnie dopisywanego dokumentu

W zakładce Pozycje uzupełniamy kolejno pola:

 • Artykuł – informacja wybierana z listy rozwijanej. Na liście pojawią się dopisane w systemie kartoteki magazynowe. Aby lista się rozwinęła należy w polu wpisać przynajmniej dwa znaki z nazwy lub indeksu kartoteki.
 • Numer seryjny – pole do wpisania numeru seryjnego wypożyczanego narzędzia. W przypadku kiedy nie możemy podać numeru seryjnego, bo go nie znamy w polu nalezy wpisac wartość „BRAK”, gdyz uzupełnienie pola jest wymagalne.
 • Lokalizacja – informacja wybierana z listy rozwijanej. W polu należy wskazać lokalizację, na której zostanie składowane wypożyczane narzędzie.
 • Ilość – automatycznie proponowana jest ilość 1. Wartość tą należy zmienić tylko i wyłącznie w wypadku, gdy do wypożyczanych narzędzi nie ma przypisanych numerów seryjnych lub są to numery partii, czyli part numbery.
 • Cena – w polu można wpisać cenę wypożyczanego narzędzia.
 • Uwagi – pole do opcjonalnego wpisania uwag do dopisywanej pozycji dokumentu.

Pozycja dokumentu zostanie dopisana po uruchomieniu przycisku – funkcji DODAJ

Zaznaczenie pola Kolejne przyjęcie ułatwia wprowadzenie na stan wielu takich samych narzędzi o różnych numerach seryjnych. Po uruchomieniu DODAJ formatka dopisania pozycji zostanie tylko częściowo wyczyszczona co znacznie przyspieszy rejestrację przyjęcia większej ilości narzędzi.

Nowy NPD - kolejne przyjęcie

Przy dopisaniu kolejnej pozycji dokumentu należy uzupełnić tylko pole Numer seryjny.

Zapisanie dokumentu wykonywane jest przez użycie polecenia ZAPISZ. Dokument NPD może zostać również zapisany ze statusem w trakcie realizacji. Dokument taki zapisywany jest przez wykorzystanie polecenia BUFOR lub porzucenie zapisu dokumentu NPD – przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ.

Dla dokumentów w trakcie realizacji (w buforze), w pierwszej kolumnie wyświetlany jest numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zostaje zapisany po zatwierdzeniu dokumentu.

Istnieje także możliwość wycofania się z wprowadzonych danych korzystając z polecenia ANULUJ.

 

UWAGA!!!

Modyfikacji podlegają tylko i wyłącznie dokumenty bufor. Dokumenty zatwierdzone należy korygować dokumentami przeciwstawnymi.