Nowy zwrot do dostawcy NWD

Wywołanie menu NOWY DOKUMENT NWD wyświetla formularz dopisania dokumentu zwrotu narzędzi do wypożyczalni zewnętrznej.

Formatka dopisania dokumentu składa się z trzech zakładek:

W zakładce Dokument uzupełniamy kolejno pola:

Nowy NWD

  • Rodzaj dokumentu – informacja wybierana z listy rozwijanej.
  • Wypożyczalnia – informacja wybierana z listy rozwijanej. Na liście pojawią się dopisani w systemie kontrahenci o typie Wypożyczalnia. Aby lista się rozwinęła należy w polu wpisać przynajmniej dwa znaki z nazwy skróconej kontrahenta.
  • Nr dokumentu – pole do opcjonalnego wpisania dodatkowego numeru dokumentu
  • Z dnia – pole do opcjonalnego wpisania daty wystawienia dokumentu
  • Uwagi – pole do wpisania dowolnej dodatkowej informacji odnośnie dopisywanego dokumentu

W zakładce Pozycje uzupełniamy kolejno pola:

  • Artykuł/Nr serii/Lokalizacja – informacja wybierana z listy rozwijanej. Zwracane narzędzie możemy wyszukać zarówno po indeksie jak i nazwie kartoteki, a także po numerze seryjnym zwracanego narzędzia i miejscu jego składowania. Na liście pojawią się tylko i wyłącznie artykuły wypożyczone od dostawcy wskazanego w pierwszej zakładce dokumentu.
  • Ilość – automatycznie proponowana jest ilość 1. Ilość nie może być większa niż wypożyczona o wskazanym numerze seryjnym i miejscu składowania. W przypadku wskazania ilości większej niż dostępna zostanie wyświetlony komunikat, a dopisanie pozycji zostanie zablokowane.
  • Uwagi – pole do opcjonalnego wpisania uwag do dopisywanej pozycji dokumentu.

Pozycja dokumentu zostanie dopisana po uruchomieniu przycisku – funkcji DODAJ

Zapisanie dokumentu wykonywane jest przez użycie polecenia ZAPISZ. Dokument NWD może zostać również zapisany ze statusem w trakcie realizacji. Dokument taki zapisywany jest przez wykorzystanie polecenia BUFOR lub porzucenie zapisu dokumentu NWD – przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ.

Dla dokumentów w trakcie realizacji (w buforze), w pierwszej kolumnie wyświetlany jest numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zostaje zapisany po zatwierdzeniu dokumentu.

Istnieje także możliwość wycofania się z wprowadzonych danych korzystając z polecenia ANULUJ.

 

UWAGA!!!

Modyfikacji podlegają tylko i wyłącznie dokumenty bufor. Dokumenty zatwierdzone należy korygować dokumentami przeciwstawnymi.