Dokumenty wypożyczeń

Dokumenty wypożyczeń w systemie TCS.net. Po założeniu kartotek narzędzi i wprowadzeniu ich na stan magazynu narzędziowni, kluczowym krokiem jest skuteczne zarządzanie dokumentami wypożyczeń. System TCS.net, opracowany przez firmę SoftwareStudio, zapewnia efektywne rozwiązania w zakresie rejestracji dokumentów wypożyczeń oraz zwrotów narzędzi.

Dokumenty wypożyczeń

W systemie TCS.net, który został stworzony przez firmę SoftwareStudio, dokumenty wypożyczeń odgrywają kluczową rolę. Po założeniu kartotek narzędzi i wprowadzeniu ich na stan magazynu narzędziowni, przejście do skutecznego zarządzania dokumentami wypożyczeń staje się nieodzownym krokiem.

Program TCS.net firmy SoftwareStudio oferuje również integrację z innymi modułami, w tym z systemem ERP SAP. Dzięki tej integracji, dane dotyczące dokumentów wypożyczeń mogą być wymieniane między TCS.net a SAP, zapewniając spójne zarządzanie informacjami na poziomie całej organizacji. Integracja ta przyspiesza przepływ danych, eliminuje potrzebę podwójnego wprowadzania informacji i zapewnia aktualność danych w systemie SAP.

System TCS.net firmy SoftwareStudio to efektywne narzędzie do zarządzania dokumentami wypożyczeń w narzędziowni. Dzięki możliwości rejestracji wypożyczeń i zwrotów oraz integracji z systemem SAP, TCS.net umożliwia precyzyjne śledzenie narzędzi, minimalizuje ryzyko utraty czy kradzieży oraz poprawia efektywność zarządzania magazynem narzędziowni.

Dokumenty wypożyczeń w systemie TCS.net

Dokumenty wypożyczeń są istotnym elementem, umożliwiającym śledzenie, kto, kiedy i jakie narzędzia zostały wypożyczone z magazynu. Dzięki temu systemowi można dokładnie monitorować, jakie zasoby są obecnie w użyciu i czy są dostępne do wypożyczenia innym pracownikom.

Rejestracja dokumentów wypożyczeń i zwrotów

Aby przystąpić do normalnej eksploatacji systemu, konieczne jest właściwe zarejestrowanie dokumentów wypożyczeń i zwrotów narzędzi. Proces ten obejmuje zarówno wydawanie narzędzi pracownikom, jak i kontrahentom, oraz przyjmowanie ich zwrotów. Dzięki systemowi TCS.net, rejestracja tych dokumentów staje się prostym i przejrzystym procesem.

Pracownicy magazynu narzędzi mogą wydawać narzędzia za pomocą formularza wypożyczeń, który jest generowany przez system TCS.net. Formularz ten zawiera niezbędne informacje, takie jak dane osoby wypożyczającej, datę wypożyczenia, informacje o wypożyczonych narzędziach oraz ewentualne uwagi dodatkowe. Dzięki temu dokumentowi można precyzyjnie monitorować, które narzędzia zostały wypożyczone i komu.

Śledzenie wypożyczeń i zwrotów

System TCS.net umożliwia pełne śledzenie wypożyczeń i zwrotów narzędzi. Dzięki temu można precyzyjnie kontrolować, jakie narzędzia są w użyciu, kto jest ich aktualnym posiadaczem oraz kiedy mają zostać zwrócone. To pozwala uniknąć zagubienia narzędzi, minimalizować ryzyko kradzieży oraz zapewnić odpowiednie zarządzanie stanem magazynu narzędziowni.

W TCS.net proces rejestracji dokumentów wypożyczeń jest prosty i intuicyjny. Dzięki temu nawet osoby nieobeznane z obsługą systemów informatycznych mogą łatwo korzystać z tego narzędzia. Wystarczy wprowadzić niezbędne informacje, takie jak nazwa wypożyczającego, data wypożyczenia i zwrócenia narzędzi oraz ich ilość. System automatycznie generuje odpowiednie dokumenty, które można łatwo wydrukować lub udostępnić elektronicznie.

Korzystając z TCS.net, unikamy zbędnych komplikacji związanych z zarządzaniem dokumentami wypożyczeń. Nie trzeba się martwić o utratę informacji czy nieczytelne zapisy na papierowych dokumentach. Wszystkie dane są czytelnie i bezpiecznie przechowywane w systemie.

Po założeniu kartotek narzędzi oraz wprowadzeniu ich na stan magazynu narzędziowni można przystąpić do normalnej eksploatacji systemu.

W zakresie rejestracji dokumentów wypożyczeń (wydań dla pracowników, albo też kontrahentów) i zwrotów (przyjęć od pracowników lub kontrahentów). 

Narzędzia znajdujące się w narzędziowni wydajemy pracownikom, albo też kontrahentom za pomocą formularza (dokumentu) wypożyczeń. Dzięki temu rozwiązaniu, firma SoftwareStudio udostępnia przedsiębiorstwom narzędzie, które usprawnia zarządzanie narzędziami i ich wypożyczaniem. To ważne, by magazyn narzędziowni działał sprawnie i efektywnie, a system TCS.net pomaga w osiągnięciu tego celu.

Rejestr dokumentów wypożyczeń narzędzi

Z menu w górnej części ekranu wybiera się w sekcji NARZĘDZIOWNIA pozycję WYPOŻYCZENIA, w pulpicie nawigacyjnym wybiera się menu DOKUMENTY WYPOŻYCZEŃ – wyświetla się rejestr dokumentów wypożyczeń. Dokumenty grupuje się wg numeru dokumentu.

W rejestrze Wypożyczeń dostępne są funkcje: dopisania, edycji, dopisania uwag, podglądu, a także wydruku.

Dopisanie dokumentu

Dopisanie nowego dokumentu Wypożyczenia (NW) może być również uruchamiane przez potwierdzenia polecenia DOPISZ lub wybranie menu z pulpitu nawigacyjnego NOWE WYPOŻYCZENIE. Na się formularz dopisania dokumentu. Numer referencyjny dokumentu nadaje się automatycznie, a także jest wyświetlony w pasku zadań.

W polu PRACOWNIK przez przycisk listy rozwijanej wyświetla się kartoteka pracowników. Wybór pracownika usprawnia funkcja filtrowania. Po wpisaniu w polu ciągu znaków, które zawiera nazwa pracownika, lista kartotek zawęża się do pozycji spełniających warunek wyszukiwania.

Pola NUMER DOWODU, ODPOWIEDZIALNY, a także UWAGI nie obsługują się przez skorowidze, przeznaczone są do zapisania dodatkowych informacji dotyczących dokumentu.

Pozycja dokumentu NW dopisuje się przez użycie przycisku NOWA POZYCJA DOKUMENTU. Dane pozycji rejestrują się w polach okna DOPISANIA POZYCJI DOKUMENTU.

Studio TCS.net moduł informacje archiwum pdf

W polu ASORTYMENT zapisywany jest rodzaj narzędzia. Przez użycie przycisku  wyświetla się kartoteka narzędzi. W pozycji dokumentu zapisuje się kartoteka zaznaczona na liście (przez kliknięcie).

Przy dopisywaniu pozycji kartoteki narzędzi wyświetlają się wraz z przypisanymi miejscami adresowymi, czyli lokalizacjami oraz aktualnymi stanami.

W polu ILOŚĆ zapisuje się ilość narzędzi, które ma się wydać.

Pozycję dopisuje się przez użycie polecenia DODAJ. Dopisana pozycja wyświetla się w oknie dopisania pozycji.

Program blokuje dopisanie pozycji z zapisana ilością 0.

Zapisanie pozycji w dokumencie wymaga zamknięcia okna dopisania przez użycie polecenia ZAKOŃCZ – przycisk X.

Dopisane pozycje wyświetlają się w dokumencie NW.

Zapisanie dokumentu wykonuje się przez użycie polecenia ZAPISZ.

W programie Magazyn Narzędzi.net dokument NW można zapisać ze statusem w buforze. Dokument taki zapisywany jest przez porzucenie zapisu dokumentu NW – przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ oraz rezygnacji, a więc użycia polecenia ANULUJ.

Dla dokumentów w trakcie realizacji w polu NR NW wyświetla się numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zapisuje się po zatwierdzeniu dokumentu.

Dokumenty wypożyczeń. Edycja

Modyfikacje dokumentu, a także jego zapisanie wykonuje się w trybie edycji uruchamianym przez użycie polecenia EDYCJA. Edycję uruchamia się dla dokumentów ze statusem w buforze. Przed edytowaniem dokumentu należy zaznaczyć dowolną pozycję dokumentu przez kliknięcie. W trybie edycji można dopisać nowe pozycje, a także usunąć już zapisane. Usunięcie pozycji wymaga jej zaznaczenia.

Pozycja dokumentu usuwana jest przez użycie klawisza <Delete>.

W trybie edycji dokument zatwierdza się przez użycie polecenia ZAPISZ. Istnieje także możliwość wycofania się z wprowadzonych zmian do dokumentu poprzez użycie polecenia ANULUJ.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Przeglądanie stanów magazynowych
ss_administrator

Przeglądanie stanów magazynowych

Przeglądanie stanów magazynowych w systemie TCS.net to niezwykle przydatna funkcjonalność, która umożliwia pracownikom bieżącą kontrolę nad stanem i dostępnością narzędzi w magazynie. Dzięki możliwości śledzenia stanu bieżącego oraz informacji o dostępnych narzędziach, użytkownicy mogą efektywnie zarządzać zasobami i zapewnić płynne działanie procesów w zakładzie pracy.

System zarządzania magazynem WMS
ss_administrator

System zarządzania magazynem WMS

SoftwareStudio producent oprogramowania oferuje aplikacje opartą o MS SQL 2008 Server, działającą jako program Windows lub aplikacja webowa (przeglądarka internetowa) oraz moduł na terminal mobilny. Całość stanowi System Zarządzania Magazynem Wysokiego Składowania WMS, który znajduje zastosowanie w firmach handlowych, produkcyjnych oraz logistycznych. Dokumenty wypożyczeń narzędzi powiązane sa z pracownikiem lub kontrahentem, których ewidencja może odbywać się w sposób tradycyjny (poprzez wybór z listy) albo za pomocą systemu automatycznej identyfikacji. Wydanie narzędzi jest automatycznie ewidencjonowane na danej kartotece kontrahenta – pracownika oraz jednocześnie w kartotece narzędzi.

Program Magazyn Narzędzi SQL
ss_administrator

Program Magazyn Narzędzi SQL

Oprogramowanie magazynu narzędzi SQL to zaawansowane narzędzie, które umożliwia skuteczne zarządzanie gospodarką narzędziami w przedsiębiorstwie. Jest to program, który działa w oparciu o bazę danych SQL i oferuje szereg funkcjonalności wspomagających ewidencję, monitorowanie i kontrolę narzędzi.