Magazyn w narzędziowni

Pozycje menu MAGAZYN zawiera szczegółowe pozycje związane z rejestracją przyjęć i wydań narzędzi, likwidacją oraz umożliwia przeglądanie kartotek narzędzi wg typu, rodzaju oraz grupy. Dla pozycji PRZYJĘCIA i WYDANIA szczegółowe pozycje menu wyświetlane są w oknie pulpitu nawigacyjnego. Z menu w górnej części ekranu należy wybrać w sekcji MAGAZYN pozycję PRZYJĘCIA, w pulpicie nawigacyjnym DOKUMENTY PRZYJĘĆ - wyświetlony zostanie rejestr dokumentów PW. Dokumenty grupowane są wg numeru dokumentu.

Magazyn w narzędziowni

Pozycje menu MAGAZYN zawiera szczegółowe pozycje związane z rejestracją przyjęć i wydań narzędzi, likwidacją oraz umożliwia przeglądanie kartotek narzędzi wg typu, rodzaju oraz grupy. Dla pozycji PRZYJĘCIA i WYDANIA szczegółowe pozycje menu wyświetlane są w oknie pulpitu nawigacyjnego.

Narzędziownia jest specyficznym rodzajem magazynu, ale podlega tym samym zasadom ewidencji dokumentów co zwykły magazyn, dlatego w programie dostępny jest rejestr dokumentów przyjęcia wewnętrznego PW za pomocą których można rejestrować przyjęcia narzędzi.

Z menu w górnej części ekranu należy wybrać w sekcji MAGAZYN pozycję PRZYJĘCIA, w pulpicie nawigacyjnym DOKUMENTY PRZYJĘĆ – wyświetlony zostanie rejestr dokumentów PW. Dokumenty grupowane są wg numeru dokumentu.

Nowy dokument Pw

Menu główne aplikacji pozwala bezpośrednio wyświetlić formularz dopisania przyjęcia wewnętrznego. Dopisanie nowego dokumentu przyjęcia wewnętrznego (PW) może być uruchamiane przez potwierdzenie polecenia DOPISZ lub wybranie w pulpicie nawigacyjnym menu Nowe Przyjęcie PW. Na ekranie zostaje wyświetlony formularz dopisania dokumentu.

Numer referencyjny dokumentu zostaje nadany automatycznie i jest wyświetlony w pasku zadań.

W polu KONTRAHENT przez przycisk listy rozwijanej  wyświetlana jest kartoteka kontrahentów. Wybór kontrahenta usprawnia funkcja filtrowania. Po wpisaniu w polu ciągu znaków, które zawiera nazwa kontrahenta, lista kartotek zostaje zawężona do pozycji spełniających warunek wyszukiwania.

Pola NUMER DOWODU, ODPOWIEDZIALNY i UWAGI nie są obsługiwane przez skorowidze, przeznaczone są do zapisania dodatkowych informacji dotyczących dokumentu.

Pozycja dokumentu PW dopisywana jest przez użycie przycisku NOWA POZYCJA DOKUMENTU. Dane pozycji rejestrowane są w polach okna DOPISANIA POZYCJI DOKUMENTU.

W polu TYP wybieramy typ przyjmowanego narzędzia.

W polu ASORTYMENT zapisywany jest rodzaj narzędzia. Przez użycie przycisku  wyświetlona zostaje kartoteka narzędzi odfiltrowana wg wybranego typu podanego w pierwszym polu. W pozycji dokumentu zostaje zapisana kartoteka zaznaczona na liście (przez kliknięcie).

W polu LOKALIZACJA poprzez użycie przycisku  wyświetlone zostają wszystkie aktywne miejsca składowania (lokalizacje). W pozycji dokumentu zostaje zapisana lokalizacja zaznaczona na liście (poprzez kliknięcie).

W polu NUMER SERYJNY podajemy numer seryjny urządzenia. Informacja, która zostanie zapisana w polu Numer seryjny jest uzależniona od wyboru typu sposobu numeracji wybranego narzędzia. Jeżeli w wybranej kartotece wybrane zostało oznakowanie wewnętrzne, wówczas system zignoruje informację zapisana przez operatora i w polu NUMER SERYJNY nada własne oznaczenie zgodnie z założeniami (rodzaj narzędzia-kolejny numer-ostatnie dwie cyfry roku). Jeżeli w wybranej kartotece zostało wybrane bez oznakowania wówczas informacja wpisana przez operatora zostanie zignorowana, a w tabeli dopisanych pozycji w polu Numer seryjny zostanie zapisana informacja BRAK.

Jeżeli w wybranej kartotece został wybrany sposób oznaczenia oznakowany przez producenta wówczas w dokumencie zostanie zapisana informacja wprowadzona przez operatora.

W polu ILOŚĆ zapisywana jest ilość narzędzi, która ma zostać przyjęta.

W polu CENA zapisywana jest cena nabycia narzędzia.

Pozycja dopisywana jest przez użycie polecenia DODAJ. Dopisana pozycja zostaje wyświetlona w oknie dopisania pozycji.

Polecenie DODAJ w zależności od wybranego sposobu oznakowania czyści informacje w określonych polach formatki. Jeżeli w kartotece narzędzia został wybrany sposób oznaczenia bez oznakowania wówczas informacje we wszystkich polach formatki zostaną wyczyszczone, natomiast jeżeli została wybrana kartoteka, która ma wybrany sposób oznaczenia oznakowany wewnętrznie lub oznakowanie producenta wówczas w formatce dopisania danych polecenie DODAJ czyści informacje w polach LOKALIZACJA, NUMER SERYJNY, ILOŚĆ i CENA, w polach TYP oraz ASORTYMENT informacje zostaną zachowane, co znacznie przyspieszy przyjęcie większej ilości narzędzi z indywidualnym oznaczeniem.

Program blokuje dopisanie pozycji z zapisana ilością 0.

Zapisanie pozycji w dokumencie wymaga zamknięcia okna dopisania przez użycie polecenia ZAKOŃCZ – przycisk X.

Dopisane pozycje zostają wyświetlone w dokumencie PW.

Zapisanie dokumentu wykonywane jest przez użycie polecenia ZAPISZ.

W programie dokument PW może zostać również zapisany ze statusem w buforze. Dokument taki zapisywany jest przez porzucenie zapisu dokumentu PW – przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ oraz rezygnacji, a więc użycia polecenia  ANULUJ.

Dla dokumentów w trakcie realizacji w polu NR PW wyświetlany jest numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zostaje zapisany po zatwierdzeniu dokumentu.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Dokumenty
ss_administrator

Dokumenty

Technologia Microsoft SharePoint stanowi kluczową część pakietu Microsoft Office 2010. Jest to narzędzie, które ułatwia organizowanie, udostępnianie i wyszukiwanie informacji, co jest częścią codziennej pracy pracowników. Program SharePoint 2010 oferuje różnorodne funkcje, które pomagają firmie dostosować się do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Kartoteki narzędzi
ss_administrator

Kartoteki narzędzi

Dzięki programowi TCS.net Kartoteki narzędzi można łatwo i szybko zarządzać kartotekami narzędzi w firmie, co pozwala na kontrolowanie stanu i historii użytkowania narzędzi oraz ułatwia pracę w magazynie.

Zwrot do wypożyczalni
ss_administrator

Zwrot do wypożyczalni

Zwrot narzędzi do magazynu jest ważnym elementem pracy w narzędziowni. Dzięki temu można kontrolować ilość narzędzi w magazynie, dbać o ich stan techniczny oraz zapewnić bezpieczeństwo pracy. Brak zwrotu narzędzi może prowadzić do negatywnych konsekwencji dla firmy, dlatego należy zwracać uwagę na to, aby wszyscy pracownicy i kontrahenci przestrzegali zasad zwrotu narzędzi.