Nowy zwrot do dostawcy NWD

Nowy zwrot do dostawcy NWD

Nowy dokumentu zwrotu narzędzi do dostawcy NWD. Program TCS.net umożliwia użytkownikowi dołączanie załączników i zdjęć do dokumentów NWD. Załączniki mogą zawierać dodatkowe pliki, takie jak formularze, instrukcje obsługi lub inne dokumenty powiązane z zwrotem narzędzi. Dodawanie zdjęć pozwala na dokumentowanie stanu zwracanych narzędzi lub innych istotnych informacji wizualnych

Funkcje programu TCS.net – Nowy dokument zwrotu narzędzi do dostawcy (NWD)

1. Dopisanie nowego dokumentu NWD

Program TCS.net umożliwia użytkownikowi dodanie nowego dokumentu zwrotu narzędzi do dostawcy (NWD). Użytkownik może wprowadzić szczegóły dotyczące zwrotu, takie jak data, dostawca, narzędzia itp., i zatwierdzić dokument, aby został dodany do rejestru zwrotów narzędzi.

2. Wydruk dokumentu NWD

Z programu TCS.net użytkownik ma możliwość wydruku dokumentu NWD. Wydruk dokumentu pozwala na uzyskanie twardego egzemplarza dokumentu, który może być używany do celów archiwizacji, przekazywania innym osobom lub celów audytowych.

3. Podgląd dokumentu NWD

Użytkownik ma możliwość przeglądania szczegółów i zawartości dokumentu NWD. Podgląd dokumentu umożliwia sprawdzenie informacji dotyczących zwrotu narzędzi do dostawcy, takich jak data, dostawca, narzędzia, status itp., bez konieczności drukowania dokumentu.

4. Wysyłanie powiadomień e-mail

Program TCS.net umożliwia użytkownikowi wysyłanie powiadomień e-mail związanych z dokumentami NWD. Użytkownik może wysyłać powiadomienia do dostawcy, pracowników lub innych zainteresowanych stron, informując ich o zwrocie narzędzi lub innych ważnych informacjach.

5. Eksport do excela

Użytkownik ma możliwość eksportu danych dotyczących dokumentów NWD do formatu Excel. Eksport do excela umożliwia dalsze przetwarzanie i analizę danych w zewnętrznych programach, generowanie raportów lub udostępnianie informacji w innym formacie.

6. Dodawanie notatek

W programie TCS.net użytkownik może dodawać notatki do dokumentów NWD. Notatki mogą zawierać dodatkowe informacje, uwagi lub komentarze dotyczące zwrotu narzędzi do dostawcy, które są ważne dla użytkowników systemu.

7. Prowadzenie dyskusji

Użytkownik ma możliwość prowadzenia dyskusji związanej z dokumentami NWD. Dzięki funkcji dyskusji, użytkownicy mogą komunikować się ze sobą, zadawać pytania, dzielić się informacjami lub rozwiązywać problemy dotyczące zwrotu narzędzi do dostawcy.

8. Dodawanie załączników i zdjęć

Program TCS.net umożliwia użytkownikowi dołączanie załączników i zdjęć do dokumentów NWD. Załączniki mogą zawierać dodatkowe pliki, takie jak formularze, instrukcje obsługi lub inne dokumenty powiązane z zwrotem narzędzi. Dodawanie zdjęć pozwala na dokumentowanie stanu zwracanych narzędzi lub innych istotnych informacji wizualnych.

Wywołanie menu NOWY DOKUMENT NWD wyświetla formularz dopisania dokumentu zwrotu narzędzi do wypożyczalni zewnętrznej.

Formatka dopisania dokumentu składa się z trzech zakładek:

 • Dokument
 • Pozycje
 • Załączniki

W zakładce Dokument uzupełniamy kolejno pola:

 • Rodzaj dokumentu – informacja wybierana z listy rozwijanej.
 • Wypożyczalnia – informacja wybierana z listy rozwijanej. Na liście pojawią się dopisani w systemie kontrahenci o typie Wypożyczalnia. Aby lista się rozwinęła należy w polu wpisać przynajmniej dwa znaki z nazwy skróconej kontrahenta.
 • Nr dokumentu – pole do opcjonalnego wpisania dodatkowego numeru dokumentu
 • Z dnia – pole do opcjonalnego wpisania daty wystawienia dokumentu
 • Uwagi – pole do wpisania dowolnej dodatkowej informacji odnośnie dopisywanego dokumentu

Nowoczesna narzędziownia wymaga nowoczesnego oprogramowania.

Tool Management Software

W zakładce Pozycje uzupełniamy kolejno pola:

 • Artykuł/Nr serii/Lokalizacja – informacja wybierana z listy rozwijanej. Zwracane narzędzie możemy wyszukać zarówno po indeksie jak i nazwie kartoteki, a także po numerze seryjnym zwracanego narzędzia i miejscu jego składowania. Na liście pojawią się tylko i wyłącznie artykuły wypożyczone od dostawcy wskazanego w pierwszej zakładce dokumentu.
 • Ilość – automatycznie proponowana jest ilość 1. Ilość nie może być większa niż wypożyczona o wskazanym numerze seryjnym i miejscu składowania. W przypadku wskazania ilości większej niż dostępna zostanie wyświetlony komunikat, a dopisanie pozycji zostanie zablokowane.
 • Uwagi – pole do opcjonalnego wpisania uwag do dopisywanej pozycji dokumentu.

Pozycja dokumentu zostanie dopisana po uruchomieniu przycisku – funkcji DODAJ

Zapisanie dokumentu wykonywane jest przez użycie polecenia ZAPISZ. Dokument NWD może zostać również zapisany ze statusem w trakcie realizacji. Dokument taki zapisywany jest przez wykorzystanie polecenia BUFOR lub porzucenie zapisu dokumentu NWD – przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ.

Dla dokumentów w trakcie realizacji (w buforze), w pierwszej kolumnie wyświetlany jest numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zostaje zapisany po zatwierdzeniu dokumentu.

Istnieje także możliwość wycofania się z wprowadzonych danych korzystając z polecenia ANULUJ.

UWAGA!!!

Modyfikacji podlegają tylko i wyłącznie dokumenty bufor. Dokumenty zatwierdzone należy korygować dokumentami przeciwstawnymi.

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Zestawienie pozycji bufor

Zestawienie pozycji bufor

Zestawienie pozycji bufor, dostępne są różne funkcje, które umożliwiają zarządzanie i przeglądanie tych dokumentów. W programie TCS.net z poziomu dokumentów wypożyczeń narzędzi, w sekcji „Zestawienie pozycji dokumentów w buforze”.

Zwroty narzędzi do magazynu

Zwroty narzędzi do magazynu

Zwroty narzędzi do magazynu są ważnym etapem w zarządzaniu magazynem narzędzi. Pracownik lub kontrahent, który wypożyczył narzędzia, powinien zgłosić swoje zamiary zwrotu. Mogą to zrobić poprzez system CMMS, formularz zwrotu lub kontaktując się bezpośrednio z

Historia obrotów magazynowych

Historia obrotów magazynowych

Historia obrotów magazynowych – W ramach systemu magazynowego dostępna jest funkcja rejestrowania i przechowywania historii obrotów magazynowych. Dzięki tej funkcji możliwe jest śledzenie wszelkich zmian zachodzących w magazynie, takich jak przyjęcia towarów, wydania, zwroty, przemieszczenia