Zwroty narzędzi do magazynu

Zwroty narzędzi do magazynu

Zwroty narzędzi do magazynu są ważnym etapem w zarządzaniu magazynem narzędzi. Pracownik lub kontrahent, który wypożyczył narzędzia, powinien zgłosić swoje zamiary zwrotu. Mogą to zrobić poprzez system CMMS, formularz zwrotu lub kontaktując się bezpośrednio z działem odpowiedzialnym za magazynowanie narzędzi.

ZW (zwrot wewnętrzny) to odmiana dokumentu PW, podstawą zwrotu materiału (np. z powodu pobrania materiału w ilości większej niż była wymagana). Narzędzia znajdujące się na stanie u pracownika możemy przyjąć do magazynu narzędzi na podstawie dokumentu zwrotu wypełniając specjalny formularz.

Zwroty narzędzi do magazynu są ważnym etapem w zarządzaniu magazynem narzędzi.

Oto kilka istotnych informacji na temat procesu zwrotów:

Zgłoszenie zwrotu

Pracownik lub kontrahent, który wypożyczył narzędzia, powinien zgłosić swoje zamiary zwrotu. Mogą to zrobić poprzez system CMMS, formularz zwrotu lub kontaktując się bezpośrednio z działem odpowiedzialnym za magazynowanie narzędzi. Ważne jest, aby zgłosić zwrot w odpowiednim terminie i zgodnie z ustalonymi procedurami.

Sprawdzenie stanu narzędzi

Przy zwrocie narzędzi do magazynu ważne jest dokładne sprawdzenie ich stanu. Osoba odpowiedzialna za przyjęcie zwrotu powinna ocenić, czy narzędzia są kompletne, nieuszkodzone i zdatne do ponownego użycia. Jeśli występują jakiekolwiek uszkodzenia lub braki, należy to odnotować i podjąć odpowiednie działania, takie jak naprawa lub zamówienie nowych narzędzi.

Aktualizacja ewidencji

Po przyjęciu zwrotu narzędzi do magazynu, konieczne jest zaktualizowanie ewidencji magazynowej. W systemie CMMS należy dokonać odpowiednich wpisów, aby odzwierciedlić fakt zwrotu i zaktualizować dostępność narzędzi. Ważne jest, aby mieć aktualną informację o dostępnych zasobach narzędziowych w magazynie.

Weryfikacja dokumentów

Przy zwrocie narzędzi do magazynu konieczne jest weryfikowanie dokumentów związanych z wypożyczeniem. Należy sprawdzić, czy dokumenty są kompletnie wypełnione, podpisane przez odpowiednie osoby i zgodne z ustalonymi procedurami. Dokumentacja powinna być przechowywana w sposób zorganizowany i łatwo dostępny dla celów audytu i kontroli.

Analiza wypożyczeń

Zwroty narzędzi do magazynu stanowią również ważne źródło informacji do analizy. Można na podstawie zgromadzonych danych analizować częstotliwość wypożyczeń, czas trwania wypożyczeń, najczęściej wypożyczane narzędzia i inne wskaźniki. To pozwoli na lepsze planowanie zasobów i ewentualne podejmowanie decyzji dotyczących zakupu lub wypożyczenia dodatkowych narzędzi.
Proces zwrotów narzędzi do magazynu wymaga odpowiedniego zarządzania i monitorowania. Poprawne przestrzeganie ustalonych procedur i aktualizacja systemu CMMS pozwolą na skuteczne zarządzanie dostępnością narzędzi oraz utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym.

Zwracane mogą być wyłącznie narzędzia, które wcześniej zostały wydane za pomocą dokumentu wypożyczenia. Z menu w górnej części ekranu należy wybrać w sekcji NARZĘDZIOWNIA pozycję ZWROTY, wyświetlony zostanie rejestr dokumentów zwrotów do magazynu narzędziowni. Dokumenty grupowane są wg numeru dokumentu.

Rejestr dokumentów zwrotów

Domyślnie w rejestrze wyświetlane są dokumentu z ostatnich 3 miesięcy sortowane malejąco, czyli na górze wyświetlane są ostatnio wystawione dokumenty. Zakres dat można zmienić w prawym górnym rogu ekranu. Numer referencyjny dokumentu zostaje nadany automatycznie i jest wyświetlony w pasku zadań. .

Dokument zwrotu narzędzi

W polu PRACOWNIK przez przycisk listy rozwijanej wyświetlana jest kartoteka pracowników. Wybór pracownika usprawnia funkcja filtrowania. Po wpisaniu w polu ciągu znaków, które zawiera nazwa pracownika, lista kartotek zostaje zawężona do pozycji spełniających warunek wyszukiwania.

Nowoczesna narzędziownia
wymaga nowoczesnego oprogramowania.

Tool Management Software

Zwroty narzędzi do magazynu

Zarządzanie magazynami narzędzi, narzędziami skrawającymi CNC, frezami, płytkami, ściernicami, sprawdzianami jest niezwykle ważne w każdej firmie produkcyjnej. Dlatego też ważne jest korzystanie z najnowocześniejszych systemów informatycznych, które pozwalają na kontrolę narzędzi na bieżąco. Najlepsze oprogramowanie proponuje SoftwareStudio. Firma, która tworzy profesjonalne programy znacznie wspierające procesy produkcyjne i magazynowe.

Dokument zwrotu wewnętrznego (ZW) jest odmianą dokumentu przyjęcia wewnętrznego (PW) i służy do formalnego zgłoszenia zwrotu materiału lub narzędzi do magazynu w przypadku, gdy zostały one pobrane w większej ilości niż była wymagana. Proces zwrotu wewnętrznego jest istotny w celu utrzymania dokładności stanów magazynowych oraz efektywnego zarządzania zasobami narzędziowymi.

Aby zrealizować zwrot wewnętrzny narzędzi, należy postępować zgodnie z następującymi krokami:

  1. Wypełnienie formularza: Osoba, która zwraca narzędzia, powinna wypełnić specjalny formularz zwrotu wewnętrznego. Formularz ten zawiera informacje takie jak nazwa narzędzia, numer seryjny, ilość, powód zwrotu oraz dane identyfikacyjne pracownika dokonującego zwrotu.
  2. Dokumentacja: Formularz zwrotu wewnętrznego powinien być podpisany przez odpowiednie osoby, takie jak pracownik odpowiedzialny za magazyn narzędzi i pracownik dokonujący zwrotu. Ważne jest zachowanie dokumentacji dotyczącej zwrotu wewnętrznego w celu ewentualnej kontroli i audytu.
  3. Aktualizacja ewidencji: Po przyjęciu zwrotu wewnętrznego, konieczne jest zaktualizowanie ewidencji magazynowej w systemie CMMS. Należy dokonać wpisu o zwrocie narzędzi, zmniejszyć ilość narzędzi w posiadaniu pracownika oraz przywrócić je na stan magazynu narzędziowego.
  4. Analiza przyczyn: Zwroty wewnętrzne narzędzi mogą być analizowane w celu identyfikacji przyczyn nadmiernego poboru. Dzięki temu można wprowadzić odpowiednie działania zapobiegawcze, takie jak szkolenia dla pracowników lub poprawa procedur zamawiania i poboru narzędzi, aby minimalizować powtarzające się przypadki zwrotów wewnętrznych.

Proces zwrotu wewnętrznego narzędzi jest istotny dla utrzymania odpowiedniej kontroli nad zasobami narzędziowymi i optymalnego wykorzystania dostępnych zasobów. Zapewnienie skutecznego systemu dokumentowania i monitorowania zwrotów wewnętrznych pomoże utrzymać dokładność stanów magazynowych i zminimalizować straty związane z nadmiernym poborem materiałów i narzędzi.

Zwroty narzędzi do dostawcy

Program do ewidencji narzędzi. Wypożyczone maszyny czy urządzenia należy zwrócić do dostawcy jednocześnie ewidencjonując takie wydanie w programie magazynowym. Z menu w górnej części ekranu należy wybrać w sekcji Magazyn Narzędzi pozycję WYPOŻYCZENIA, w pulpicie nawigacyjnym należy wybrać menu DOKUMENTY ZWROTÓW DO DOSTAWCY – wyświetlony zostanie rejestr dokumentów zwrotów. Dokumenty grupowane są wg numeru dokumentu.

W polu WYPOŻYCZALNIA przez przycisk listy rozwijanej wyświetlana jest kartoteka wypożyczalni. Wybór wypożyczalni usprawnia funkcja filtrowania. Po wpisaniu w polu ciągu znaków, które zawiera nazwa kontrahenta, lista kartotek zostaje zawężona do pozycji spełniających warunek wyszukiwania.
Zwroty narzędzi do dostawcy

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Terminy przeglądów

Terminy przeglądów

Terminy przeglądów. Program TCS.net umożliwia łatwe i efektywne planowanie terminów przeglądów okresowych dla narzędzi, maszyn i urządzeń.

Zakupy narzędzi dla narzędziowni

Zakupy

Przeglądając galerię zrzutów ekranu, zauważymy, że oprogramowanie TCS.net modułu Narzędziownia umożliwia nam precyzyjne monitorowanie procesu zakupu narzędzi. Przyjęcie pozycji magazynowych na stan rozpoczyna się zwykle od zakupu, a te informacje mogą być wprowadzane do programu

Rejestr narzędzi

Rejestr narzędzi

W nowoczesnym magazynie narzędziowym rejestr narzędzi jest podstawą. Zapewnia on dokładne śledzenie każdego narzędzia. Dzięki temu zarządzanie magazynem staje się łatwiejsze. Rejestr pozwala na szybką identyfikację i lokalizację narzędzi. Umożliwia również monitorowanie ich stanu i