Wywołanie menu NOWY DOKUMENT NP wyświetla formularz dopisania dokumentu zwrotu narzędzi przez pracownika.

Formatka dopisania dokumentu składa się z trzech zakładek:

W zakładce Dokument uzupełniamy kolejno pola:

Nowy NP

  • Rodzaj dokumentu – informacja wybierana z listy rozwijanej.
  • Pracownik – informacja wybierana z listy rozwijanej. Na liście pojawią się dopisani w systemie pracownicy. Aby lista się rozwinęła należy w polu wpisać przynajmniej dwa znaki z nazwiska pracownika.
  • Nr dokumentu – pole do opcjonalnego wpisania dodatkowego numeru dokumentu
  • Z dnia – pole do opcjonalnego wpisania daty wystawienia dokumentu
  • Uwagi – pole do wpisania dowolnej dodatkowej informacji odnośnie dopisywanego dokumentu

W zakładce Pozycje uzupełniamy kolejno pola:

  • Artykuł/Nr serii – informacja wybierana z listy rozwijanej. Zwracane narzędzie możemy wyszukać zarówno po indeksie jak i nazwie kartoteki, a także po numerze seryjnym zwracanego narzędzia. Na liście pojawią się tylko i wyłącznie artykuły wypożyczone przez wskazanego w pierwszej zakładce pracownika.
  • Lokalizacja – informacja wybierana z listy rozwijanej. W polu należy wskazać lokalizację, na którą zostanie odłożone zwracane narzędzie.
  • Ilość – automatycznie proponowana jest ilość 1. Ilość nie może być większa niż będąca na stanie pracownika o wskazanym numerze seryjnym. W przypadku wskazania ilości większej niż dostępna zostanie wyświetlony komunikat, a dopisanie pozycji zostanie zablokowane.
  • Uwagi – pole do opcjonalnego wpisania uwag do dopisywanej pozycji dokumentu.

Pozycja dokumentu zostanie dopisana po uruchomieniu przycisku – funkcji DODAJ

Zapisanie dokumentu wykonywane jest przez użycie polecenia ZAPISZ. Dokument NP może zostać również zapisany ze statusem w trakcie realizacji. Dokument taki zapisywany jest przez wykorzystanie polecenia BUFOR lub porzucenie zapisu dokumentu NP– przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ.

Dla dokumentów w trakcie realizacji (w buforze), w pierwszej kolumnie wyświetlany jest numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zostaje zapisany po zatwierdzeniu dokumentu.

Istnieje także możliwość wycofania się z wprowadzonych danych korzystając z polecenia ANULUJ.

 

UWAGA!!!

Modyfikacji podlegają tylko i wyłącznie dokumenty bufor. Dokumenty zatwierdzone należy korygować dokumentami przeciwstawnymi.