Awarie

Studio CMMS.net udostępnia transakcję do obsługi zgłoszeń awarii. Dokumenty zgłoszenia awarii oznaczone są typem ZAW. Formularz dopisania wyświetlany jest przez potwierdzenie polecenia DOPISZ.

Awarie maszyn i urządzeń

W przypadku awarii maszyn i urządzeń, Studio CMMS.net oferuje narzędzie do obsługi zgłoszeń. Dokumenty związane z awariami mają oznaczenie typu ZAW. Formularz do zgłoszenia awarii jest dostępny po potwierdzeniu polecenia DOPISZ. Dzięki temu narzędziu można szybko i efektywnie reagować na wszelkie problemy z maszynami i urządzeniami.

Dopisane awarii

Formularz dopisania wyświetlany jest przez potwierdzenie polecenia DOPISZ.

Formularz składa się z zakładek: Zgłoszenie awarii, Podjęte działania, Uwagi i Załączniki.

Pola zakładki ZGŁOSZNIE AWARII:

 • Numer dokumentu – w trybie dopisania nadawany i wyświetlany jest numer referencyjny dokumentu. Numer kolejny zostaje nadany przez użycie polecenia ZAPISZ.
 • Status zgłoszenia – dla nowego dokumentu automatycznie zapisywany jest status „Nowe”. Statusy dokumentów są zmieniane przez polecenie STATUS w rejestrze zgłoszeń.
 • Symbol obiektu – pole obsługiwane przez skorowidz – kartotekę obiektów. Po wybraniu obiektu z listy zostaje wyświetlona nazwa obiektu. Do dokumentu zostają tez przepisane czynności skojarzone z obiektem dotyczące rejestrowanego typu dokumentu.
 • Nazwa obiektu  – wyświetlana po wybraniu symbolu obiektu. Pole nieedytowane.
 • Rodzaj awarii – pole obsługiwane przez  skorowidz rodzajów awarii.
 • Opis awarii.
 • Przyczyna awarii.
 • Data dokumentu – bieżąca data systemowa. Pole nie jest edytowane.
 • Data awarii – w dokumencie wymagane jest wprowadzenie daty. Godzina awarii nie jest wymagana.
 • Zatrzymanie produkcji

W polu zakładki PODJĘTE DZIAŁANIA zapisywane są działania podjęte w zakresie awarii.

W trybie dopisania w mogą zostać dodane do dokumentu załączniki i uwagi  – opis funkcjonalności w rozdziale „Informacje ogólne”.

Zapisanie dokumentu wymaga wybrania obiektu i zapisania daty awarii.

Dokument może zostać zapisany jako zatwierdzony – polecenie ZAPISZ lub w buforze – polecenie DO BUFORA. Zapisanie dokumentu (polecenie ZAPISZ) zmienia status dokumentu oraz nadaje kolejny numer. Po potwierdzeniu polecenia ZAPISZ nie ma możliwości zapisania dokumentu w buforze.

Polecenie ZAMKNIJ wyświetla menu dokumentów zgłoszeń.

Polecenie ANULUJ wyświetla poprzednią stronę.

Studio TCS.net moduł CMMS awaria dane szczegółowe

Edycja dokumentu awarii

Polecenie EDYCJA wyświetla formularz edycji danych, którego układ jest taki sam jak formularza dopisania.

W formularzu zostają wyświetlone zapisane informacje.

Polecenie DO BUFORA nie jest dostępne w trybie edycji dokumentów zapisanych.

Podgląd awarii

Okno podglądu jest standardowe dla wszystkich dokumentów.

Okno zawiera zakładki: Dane ewidencyjne, Zgłoszenie awarii, Części i materiały, Pracownicy, Serwis i Bezpieczeństwo. W zależności od typu dokumentu dostępne informacje w poszczególnych zakładkach.

Dla zgłoszenia awarii dostępna jest zakładka DANE EWIDENCYJNE.

Awaria status

Dopisane zgłoszenie awarii jest oznaczone automatycznie statusem „Nowe”. Status zgłoszenia  jest zmieniany przez użycie polecenia STATUS. Polecenie wyświetla okno zmiany statusu dla dokumentu.

Zapisany dla dokumentu status jest wyświetlony w polu AKTULANY STATUS.

Dostępne dla zgłoszenia statusy wyświetlane są na liście rozwijanej w polu STATUS. Statusy dostępne dla zgłoszenia:

 • Nowe
 • Przyjęte
 • Zlecenie naprawy
 • W realizacji
 • Zrealizowane
 • Anulowane

Warunki zmiany statusu:

 • Przy zmianie statusu na „Przyjęte” wymagane jest wprowadzenie daty przyjęcia.

Zmiana status nie jest dostępna dla dokumentów w buforze.

Generuj zlecenie naprawy

Dla zgłoszenia awarii może zostać wygenerowane zlecenie naprawy.

Polecenie GENERUJ ZLECENIE wyświetla okno generowania zlecenia naprawy dla zgłoszenia awarii.

Polecenie GENERUJ ZLECENIE dopisuje nowe zlecenie naprawy na podstawie wybranego zgłoszenia.

Po wygenerowaniu zlecenia w zgłoszeniu zostaje zmieniony status na „Zlecenie naprawy”.

Zlecenie naprawy zostaje dopisane jako dokument w buforze.

Blokowane jest generowanie zlecenia naprawy dla zgłoszenia w buforze i zgłoszenia anulowanego.

Osoba odpowiedzialna za usunięcie awarii

Do zapisanego zgłoszenia może zostać przypisany pracownik odpowiedzialny za jego realizację.

Polecenie OSOBA ODPOWIEDZIALNA wyświetla okno dopisania osoby do zgłoszenia.

Osoba odpowiedzialna zapisana w zgłoszeniu jest wyświetlana w polu AKTUALNA OSOBA ODPOWIEDZIALNA.

W polu OSOSBA ODPOWIEDZIALNA zapisywana jest docelowy pracownik odpowiedzialny za zgłoszenie. Pole jest obsługiwane przez skorowidz – kartotekę pracowników.

Polecenie ZAPISZ zapisuje wprowadzoną informację.

Usunięcie awarii

Polecenie USUŃ wyświetla okno usuwania dokumentu. Usunięte mogą być tylko dokumenty w buforze.

Polecenie wyświetla zestawienie (historię) operacji dla dokumentu.

Polecenie ZAŁĄCZNIKI umożliwia dopisanie załączników do dokumentu.

Polecenie UWAGI pozwala na  dopisanie uwag dla dokumentu.

Nowoczesna narzędziownia
wymaga nowoczesnego oprogramowania.

Tool Management Software

Działanie funkcji zostało opisane w rozdziale „Informacje ogólne”.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Zwrot do wypożyczalni
ss_administrator

Zwrot do wypożyczalni

Zwrot narzędzi do magazynu jest ważnym elementem pracy w narzędziowni. Dzięki temu można kontrolować ilość narzędzi w magazynie, dbać o ich stan techniczny oraz zapewnić bezpieczeństwo pracy. Brak zwrotu narzędzi może prowadzić do negatywnych konsekwencji dla firmy, dlatego należy zwracać uwagę na to, aby wszyscy pracownicy i kontrahenci przestrzegali zasad zwrotu narzędzi.

Systemy zarządzania gospodarką narzędziową
ss_administrator

Systemy zarządzania gospodarką narzędziową

Systemy zarządzania gospodarką narzędziową są specjalnie opracowanymi rozwiązaniami informatycznymi, które umożliwiają skuteczne planowanie, monitorowanie i kontrolowanie narzędzi w organizacji. Takie systemy są niezwykle przydatne w zapewnianiu ciągłości działalności, minimalizacji strat i optymalizacji kosztów.

Oprogramowanie dla narzędziowni
ss_administrator

Oprogramowanie dla narzędziowni

Oprogramowanie dla narzędziowni cechuje się intuicyjnym interfejsem użytkownika i prostą obsługą. Dzięki temu, personel narzędziowni może szybko nauczyć się korzystać z systemu i efektywnie wykonywać codzienne zadania. Wszystkie funkcje i informacje są dostępne w przejrzysty sposób, co przyspiesza procesy magazynowe i minimalizuje ryzyko popełnienia błędów.