Naprawy

Program CMMS.net pozwala rejestrować szereg danych o charakterze dokumentów, zapisy i obsługa realizowane są z wykorzystaniem specjalnych transakcji które pozwalają na zapis informacji o zdarzeniach. Jedną z wielu transakcji jest opcja rejestrowania informacji o naprawach.

Naprawy maszyn i urządzeń

Naprawy maszyn i urządzeń są istotnym aspektem w dzisiejszym świecie przemysłu. Program CMMS.net jest niezastąpionym narzędziem w prowadzeniu dokumentacji związaną z tym procesem. Dzięki temu programowi, możliwe jest dokładne rejestrowanie danych o naprawach oraz zarządzanie nimi w sposób efektywny.

CMMS.net pozwala rejestrować różnorodne informacje dotyczące napraw. Wszystkie te dane są gromadzone i dostępne do wglądu w prosty i przejrzysty sposób. Dzięki temu, personel odpowiedzialny za utrzymanie maszyn i urządzeń ma pełny obraz sytuacji i może podejmować szybkie i skuteczne działania.

Jednym z kluczowych elementów CMMS.net jest wykorzystanie specjalnych transakcji. Te transakcje umożliwiają rejestrowanie informacji o zdarzeniach, w tym także naprawach. Dzięki nim, każda naprawa jest dokładnie udokumentowana, co ma kluczowe znaczenie zarówno w kontekście utrzymania maszyn w dobrej kondycji, jak i w kontekście przestrzegania norm i przepisów.

Pozycja menu DOKUMENTY / NAPRAWY wyświetla menu szczegółowe dla zleceń napraw. Zlecenia naprawy oznaczone są typem dokumentu ZNA.

Dopisanie zlecenia naprawy

Formularz dopisania wyświetlany jest przez:

 • potwierdzenie polecenia DOPISZ – w rejestrze dokumentów,
 • wybór pozycji menu NOWE ZLECENIE NAPRAWY.

Formularz dopisania składa się z zakładek: zgłoszenie awarii, podjęte działania, uwagi i załączniki.

Pola zakładki DANE EWIDENCYJNE:

 • Numer dokumentu – w trybie dopisania nadawany i wyświetlany jest numer referencyjny dokumentu. Numer kolejny zostaje nadany przez użycie polecenia ZAPISZ.
 • Status zgłoszenia – dla nowego dokumentu automatycznie zapisywany jest status „Nowe”. Statusy dokumentów są zmieniane przez polecenie STATUS w rejestrze zgłoszeń.
 • Symbol obiektu – pole obsługiwane przez skorowidz – kartotekę obiektów. Po wybraniu obiektu z listy zostaje wyświetlona nazwa obiektu. Do dokumentu zostają tez przepisane czynności skojarzone z obiektem dotyczące rejestrowanego typu dokumentu.
 • Nazwa obiektu  – wyświetlana po wybraniu symbolu obiektu. Pole nieedytowane.
 • Rodzaj awarii – pole obsługiwane przez  skorowidz rodzajów awarii.
 • Opis awarii
 • Osoba odpowiedzialna
 • Data dokumentu – bieżąca data systemowa. Pole nie jest edytowane.
 • Data awarii
 • Termin realizacji
 • Data przyjęcia zalecenia – data zapisywana przez polecenie STATUS.
 • Data rozpoczęcia– data zapisywana przez polecenie STATUS.
 • Data zakończenia– data zapisywana przez polecenie STATUS.
 • Zatrzymanie produkcji – określenie, czy realizacja zlecenia wymaga zatrzymania produkcji.
 • Serwis gwarancyjny – określenie, czy naprawę obejmuje serwis gwarancyjny.
 • Serwis zewnętrzny – określenie, czy naprawa będzie wykonana przez serwis zewnętrzny.

W zakładce ZGŁOSZENIE AWARII wyświetlane są dane dokumentu zgłoszenia w sytuacji, gdy zlecenie zostało wygenerowane na podstawie zgłoszenia.  W polach zakładki SERWIS zapisywane są informacje dotyczące serwisu zewnętrznego.

Pola zakładki:

 • Serwis  – pole obsługiwane jest przez skorowidz – kartoteki serwisów.
 • Data zgłoszenia – data zgłoszenia do serwisu.
 • Koszt naprawy
 • Uwagi – uwagi dotyczące zgłoszenia zlecenia do serwisu.

W polach zakładki WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA zapisywane są informacje dotyczące zachowania warunków bezpieczeństwa prze realizacji zlecenia.

W trybie dopisania w mogą zostać dodane do dokumentu załączniki i uwagi (opis działania funkcji w rozdziale „Informacje ogólne”).

Zapisanie dokumentu wymaga wybrania obiektu, zapisania daty awarii i terminu realizacji.

Dokument może zostać zapisany jako zatwierdzony – polecenie ZAPISZ lub w buforze – polecenie DO BUFORA. Zapisanie dokumentu (polecenie ZAPISZ) zmienia status dokumentu oraz nadaje kolejny numer. Po potwierdzeniu polecenia ZAPISZ nie ma możliwości zapisania dokumentu w buforze.

Polecenie ZAMKNIJ wyświetla menu dokumentów zgłoszeń.

Polecenie ANULUJ wyświetla poprzednią stronę.

Studio TCS.net moduł CMMS zlecenie naprawy

Edycja dokumentu naprawy

Edycja dokumentu uruchamiana jest przez polecenie EDYCJA dla wybranego dokumentu. Polecenie menu EDYCJA na liście rozwijanej wyświetla kategorie edytowanych danych.

Pozycja menu DANE EWIDENCYJNE wyświetla formularz edycji, którego układ i zakres dostępnych pól jest taki sam jak w formularzu dopisania dokumentu.

Pozycja menu CZYNNOŚCI wyświetla formularz dopisania czynności do zlecenia oraz listę już zapisanych czynności.

W zleceniu naprawy, po wybraniu obiektu  zostają automatycznie zapisane czynności zdefiniowane dla kartoteki obiektu. W trybie edycji czynności dla zlecenia można je zmodyfikować lub usunąć oraz dopisać nowe czynności.

Dopisanie nowej czynność wymaga:

 • Wprowadzenia opisu czynności w polu CZYNNOŚĆ
 • Potwierdzenia polecenia DOPISZ.

Status naprawy

Naprawy maszyn i urządzeń to nie tylko konieczność, ale także szansa na optymalizację procesów. Dzięki programowi CMMS.net, możliwe jest monitorowanie kosztów napraw oraz identyfikowanie powtarzających się problemów. To pozwala na podejmowanie działań zapobiegawczych i redukowanie kosztów związanych z awariami.

W dzisiejszym świecie przemysłu, gdzie czas i efektywność są kluczowe, program CMMS.net stanowi nieocenione wsparcie dla firm zajmujących się naprawami maszyn i urządzeń. Dzięki niemu, proces zarządzania naprawami staje się bardziej przejrzysty, efektywny i zorganizowany.

Polecenie STATUS wyświetla okno zmiany statusu dla dokumentu.

Status zapisany dla zlecenia jest wyświetlany w polu AKTUALNY STATUS.

Dostępne dla zgłoszenia statusy wyświetlane są na liście rozwijanej w polu STATUS.

Warunki zmiany statusu:

 • Przy zmianie statusu na „Przyjęte” wymagane jest wprowadzenie daty przyjęcia.
 • Przy zmianie status na „W realizacji” wymagane jest zapisanie sady rozpoczęcia.
 • Przy zmianie statusu z „Nowe” na „W realizacji” data przyjęcia zostaje zapisana taka sama jak data rozpoczęcia realizacji zlecenia.

Warunki zmiany statusu dla zlecenia wygenerowanego na podstawie zgłoszenia awarii: Zmiana statusu jest zablokowana dla dokumentów w buforze.

Polecenie USUŃ wyświetla okno usuwania dokumentu. Usunięte mogą być tylko dokumenty w buforze. Po usunięciu zlecenia wygenerowanego na podstawie zgłoszenia awarii, w zgłoszeniu status zostaje zmieniony na „Nowe”.

Polecenie ZAŁĄCZNIKI umożliwia dopisanie załączników do dokumentu.

Polecenie UWAGI pozwala na  dopisanie uwag dla dokumentu.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Zamówienia
ss_administrator

Zamówienia

Po weryfikacji ofert od dostawców przychodzi czas na złożenie zamówienia. Zamówienie, podobnie jak zapytanie ofertowe, może dotyczyć zakupu bądź wypożyczenia narzędzi. W rejestrze zamówień aktywne są funkcje: edycji, podglądu oraz wydruku. W pozycji menu wyświetlane są dostępne w programie parametry. W celu łatwiejszej identyfikacji parametry zostały pogrupowane wg funkcjonalności lub roli systemowej. W grupie LICENCJA parametry umożliwiają zapisanie danych dotyczących licencjobiorcy – nazwa podmiotu, dane adresowe i kontaktowe. Informacje zapisane w parametrach drukowane są na dokumentach w sekcji dotyczącej nazwy podmiotu.

Remonty
ss_administrator

Remonty

Dzięki zastosowaniu systemu CMMS w obszarze remontów, przedsiębiorstwa mogą skutecznie zarządzać procesami naprawczymi, minimalizować przestoje maszyn, poprawiać efektywność i wydajność oraz przedłużać żywotność urządzeń. System ten wspomaga także planowanie działań, optymalizację kosztów oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Windows Azure
ss_administrator

Windows Azure

Windows Azure Usługi w chmurze systemu windows Azure umożliwiają szybkie wdrażanie zaawansowanych aplikacji i usług oraz zarządzanie nimi. Wystarczy przekazać aplikację, a system Windows Azure obsłuży proces wdraża.