Rejestracja dokumentów magazynowych dotyczy wariantu obsługi kartotek asortymentowych z obliczaniem stanów.

Pozycja menu MAGAZYN / DOKUMENTY MAGAZYNOWE wyświetla menu szczegółowe:

Dokumenty Pz

Nowy dokument Pz jest dopisywany przez wybranie pozycji menu NOWY DOKUMENT PZ lub polecenie DOPISZ w rejestrze dokumentów.

Formularz dopisania dokumentu Pz zawiera cztery zakładki:

W zakładce DANE EWIDENCYJNE zapisywane są informacje ogólne dotyczące dokumentu:

 • Data dokumentu –
 • Nr dokumentu – w trybie dopisania w polu wyświetlany jest nadany numer referencyjny dokumentu.
 • Magazyn – pole obsługiwane przez skorowidz magazynów. W dokumencie dopisywane są kartoteki z wybranego magazynu.
 • Dostawca – pole obsługiwane przez skorowidz – kartotekę dostawców. W polu jest wyświetlana nazwa skrócona wybranego dostawcy.
 • Nr dokumentu dostawcy
 • Uwagi

Dopisanie pozycji dokumentu Pz:

 • W polu SYMBOL należy wybrać kartotekę magazynową z listy rozwijanej.
 • W polu LOKALIZACJA wybierana jest z listy skorowidza lokalizacja asortymentu. Lokalizacja jest automatycznie proponowana przez program jeśli dla kartoteki magazynowej została zapisana domyślna.
 • NR SERII i DATA WAŻNOŚCI są wymagane dla kartotek magazynowych, które mają zaznaczoną opcję wymagalności tych danych.
 • W polu ILOŚĆ zapisywana jest ilość przyjmowanych części lub materiałów.
 • Pozycja jest dopisywana przez potwierdzenie polecenia DOPISZ.
 • Dopisana pozycja wyświetlana jest na liście pozycji.

Pozycje dokumentu mogą zostać usunięte – polecenie USUŃ POZYCJĘ.

Dokument Pz może zostać zapisany jako zatwierdzony – polecenie ZAPISZ lub dokument w buforze – -polecenie DO BUFORA.

Potwierdzenie poleceń ZAPISZ, DO BUFORA i ANULUJ zamyka dokument i wyświetla menu dokumentów magazynowych.

W sytuacji, gdy zostały dopisane pozycje dokumentu, polecenie ANULUJ nie usuwa pozycji.