Edycja kartoteki magazynowej

Modyfikacja kartoteki magazynowej przy użyciu funkcji EDYCJA w programie TCS.net to istotne narzędzie, które wspiera efektywne zarządzanie narzędziami w magazynie. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą szybko i precyzyjnie aktualizować informacje w kartotece, dostosowując je do bieżących potrzeb i zmian w magazynie narzędziowym.

W zarządzaniu magazynem narzędziowym istotne jest możliwość dokonywania modyfikacji kartoteki magazynowej w sposób szybki i efektywny. Program TCS.net, oferowany przez firmę SoftwareStudio, umożliwia wygodną modyfikację kartotek narzędzi poprzez funkcję EDYCJA.

Modyfikacja kartoteki magazynowej za pomocą programu TCS.net

Korzystanie z funkcji EDYCJA

Aby dokonać modyfikacji kartoteki magazynowej w programie TCS.net, należy wywołać funkcję EDYCJA. Po zlokalizowaniu odpowiedniej pozycji w kartotece, należy zaznaczyć ją i wybrać opcję EDYCJA z paska funkcji. W rezultacie zostanie wyświetlona formatka umożliwiająca wprowadzenie zmian w wybranych polach.

Modyfikowanie pól kartoteki

Formatka edycji kartoteki magazynowej w programie TCS.net umożliwia wprowadzenie zmian w różnych polach, w zależności od potrzeb i uprawnień użytkownika. Przykładowe pola, które można modyfikować, to:

  • Numer seryjny: Możliwość zmiany numeru seryjnego narzędzia.
  • Data zakupu: Edycja daty zakupu narzędzia.
  • Stan techniczny: Aktualizacja informacji dotyczących stanu technicznego narzędzia.
  • Opis: Zmiana opisu narzędzia, uwzględniająca dodatkowe informacje.
  • Lokalizacja: Aktualizacja informacji o lokalizacji narzędzia w magazynie.

Zalety modyfikacji kartoteki magazynowej w programie TCS.net

Wykorzystanie funkcji EDYCJA w programie TCS.net oferuje wiele korzyści dla efektywnego zarządzania magazynem narzędziowym:

  • Szybka i intuicyjna modyfikacja: Formatka edycji umożliwia wygodne wprowadzanie zmian w kartotece magazynowej, eliminując konieczność ręcznego wpisywania danych.
  • Precyzyjne dostosowanie informacji: Możliwość dokładnego dopasowania danych w kartotece do bieżących informacji i potrzeb użytkownika.
  • Umożliwienie aktualizacji danych: Zmiany wprowadzone za pomocą funkcji EDYCJA odzwierciedlają bieżący stan narzędzi w magazynie, umożliwiając utrzymanie dokładnych informacji.
  • Łatwa dostępność funkcji: Funkcja EDYCJA jest dostępna w intuicyjny sposób, co ułatwia użytkownikom korzystanie z niej w codziennej pracy.

Modyfikacja kartoteki magazynowej wymaga użycia polecenia EDYCJA.

Po wywołaniu funkcji zostaje wyświetlona formatka umożliwiająca wprowadzenie zmian w wybranych polach

Kartoteka magazynowa - edycja

Wprowadzone zmiany należy zapisać korzystając z przycisku ZAPISZ, przycisk ANULUJ to możliwość wycofania się z wprowadzonych zmian.

Nowoczesne techniki przepływu informacji opierają się na wprowadzaniu i wykorzystaniu systemów automatyczne identyfikacji za pomocą różnych rozwiązań technologicznych np. kodów kreskowych jako nośników informacji. Kod kreskowy odwzorowuje ściśle określony zestaw znaków, alfanumeryczny dla znaków cyfrowych i literowych.

W oparciu o podstawowe dane o narzędziach istnieje możliwość wypożyczania narzędzi bezpośrednio pracownikom/wykonawcom. Dla każdej transakcji można zdefiniować oczekiwaną datę zwrotu w celu zapobieganiu bezterminowym wypożyczeniom. Zwroty są odnotowywane na liście aktywnych transakcji wypożyczeń dla danego pracownika/wykonawcy. W każdej chwili są dostępne dane historyczne o wcześniejszych transakcjach. Istnieje możliwość tworzenia raportów zaległych wypożyczeń oraz planowanych zwrotów dla poszczególnych pracowników/wykonawców.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?

Naprawy

Program CMMS.net pozwala rejestrować szereg danych o charakterze dokumentów, zapisy i obsługa realizowane są z wykorzystaniem specjalnych transakcji które pozwalają na zapis informacji o zdarzeniach. Jedną z wielu transakcji jest opcja rejestrowania informacji o naprawach.

Narzędziownia – zwrot narzędzi

Zwrot narzędzi jest ważnym elementem wypożyczania maszyn i narzędzi. Dlatego warto pamiętać o dokładnym ewidencjonowaniu zwrotu narzędzi w systemie TCS.net. Dzięki temu można łatwo śledzić historię wypożyczeń i zwrotów narzędzi oraz zarządzać magazynem narzędzi w sposób efektywny i przejrzysty.

Integracja SAP

Integracja SAP jest bardzo ważnym elementem systemu ERP. Głównym celem ERP jest integracja danych i procesów ze wszystkich obszarów organizacji i ujednolicenie ich w celu łatwego dostępu i przepływu pracy. Mimo, że idealnym rozwiązaniem był by jeden system ERP dla całej organizacji, wiele większych firm zwykle tworzy system ERP, a następnie opierając się na tym systemie tworzy zewnętrzne interfejsy do innych systemów oddzielnie, te interfejsy mogą być bardziej wydajne i skuteczniejsze w realizowaniu potrzeb organizacji.