Przeglądy narzędzi

Dzięki modułowi kontroli w Gospodarce Narzędziami, przedsiębiorstwa mogą skutecznie zarządzać przeglądami narzędzi, planować prace kontrolne i zapewnić zgodność z wymogami regulacyjnymi. Jest to niezwykle ważne dla utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa i sprawności narzędzi w narzędziowni.

W ramach systemu Gospodarka Narzędziami, istnieje dedykowany moduł kontroli, który umożliwia efektywne zarządzanie przeglądami narzędzi. Ten moduł odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa i sprawności narzędzi, informując użytkowników o potrzebie legalizacji oraz umożliwiając planowanie i organizację prac kontrolnych.

Przeglądy Narzędzi – Moduł kontroli

Pełna kontrola nad przeglądami

Moduł kontroli w programie Gospodarka Narzędziami dostarcza użytkownikowi pełnej wiedzy na temat narzędzi wymagających przeglądu i legalizacji. Dzięki temu pracownik kontrolujący ma stały podgląd nad zbliżającymi się terminami wykonania badań i może odpowiednio zareagować.

Informacje o narzędziach do przeglądu

System sygnalizuje użytkownikowi, które narzędzia są przeznaczone do legalizacji i przeglądu. Informuje o zbliżającym się terminie wykonania badań, umożliwiając odpowiednie przygotowanie i zaplanowanie prac kontrolnych.

Planowanie pracy kontrolerów

Dzięki modułowi kontroli, pracownik kontrolujący ma pełną wiedzę na temat liczby narzędzi, które są przygotowane do przeprowadzenia pomiarów kontrolnych. To umożliwia skuteczne zaplanowanie pracy kontrolerów, zoptymalizowanie ich obowiązków i zapewnienie terminowego przeglądu narzędzi.

Zarządzanie dokumentacją

Moduł kontroli w Gospodarce Narzędziami umożliwia również skuteczne zarządzanie dokumentacją związaną z przeglądami narzędzi. Użytkownicy mają dostęp do historii przeglądów, dokumentacji legalizacyjnej i innych istotnych informacji, co ułatwia monitorowanie stanu narzędzi oraz spełnianie wymagań związanych z przepisami i normami.

Moduł kontroli sygnalizuje użytkownikowi, które narzędzia są przeznaczone do legalizacji (informuje o zbliżającym się terminie wykonania badań), pracownik kontroli posiada pełną wiedzę na temat, ile narzędzi jest przygotowanych do przeprowadzenia pomiarów kontrolnych, pozwala to zaplanować pracę kontrolerów. Kartoteka narzędzi, sortowana wg kolumny DATA WAŻNOŚCI. Wyświetlane są ponadto informacje dotyczące:

  • daty ostatniego obrotu,
  • data inwentaryzacji
  • data zakupu
  • data przyjęcia
  • data sprzedaży

Naprawa

Naprawa to obsługa umożliwiająca przywrócenie właściwości użytkowych uszkodzonym ogniwom lub pojedynczym zespołom (podzespołom) maszyny w wyniku regeneracji i/lub wymiany.

Remont

Remont dotyczy jednoczesnej naprawy wszystkich zespołów w maszynie lub ich wymiany. Wykonuje się go w celu usunięcia skutków zużywania się części maszyn lub urządzeń, aby nie dopuścić do nadmiernego ich zużycia, w następstwie którego na stępują awarie i wycofanie urządzenia z użytkowania. Terminy remontów są określone w wieloletnich i rocznych planach remontów, uzgodnionych z kierownikami działów produkcyjnych i pomocniczych.

Plany przegladów maszyn i urządzeń

Zapewne w każdym przedsiębiorstwie, którego działalność oparta jest na wykorzystywaniu maszyn w celach wytwórczych lub do świadczenia usług, jednym z podstawowych problemów jest sprawne zorganizowanie czynności związanych z utrzymaniem maszyn we właściwym stanie technicznym, zapewniającym ciągłość użytkowania i powtarzalność pracy na wymaganym poziomie jakościowym. Przestoje planowe to świadome przerwanie użytkowania maszyny na podstawie planu remontów. Są one technicznie i ekonomicznie uzasadnione

Codzienna obsługa maszyn

Obsługa codzienna maszyn obejmuje takie czynności, jak sprawdzenie czystości maszyn; częstotliwości i jakości; smarowania mechanizmów i połączeń oraz ich regulacji; działania mechanizmów jezdnych, stanu ogumienia; zużycia materiałów pędnych; stanu osłon ochronnych i ogólnego bezpieczeństwa pracy.

Obsługa okresowa

Do obsługi okresowej należą zabiegi wykonywane cyklicznie, zgodnie z ustalonym harmonogramem, po upływie określonego czasu pracy maszyny lub osiągnięciu określonej innej miary użytkowania, np. liczby kilometrów przejechanych przez pojazd. Polegają one na kontrolowaniu stanu technicznego maszyn i usuwaniu zauważonych wad oraz usterek, ustaleniu stopnia zużycia części i mechanizmów maszyny oraz sprawdzeniu, czy mechanizmy nie zostały nadmiernie rozregulowane. W ten sposób można zapobiec ewentualnym uszkodzeniom lub awariom.

Przegląd techniczny

W ramach przeglądu technicznego wykonuje się czynności obejmujące m.in. konserwację (np. czyszczenie, smarowanie), regulację, diagnostykę oraz profilaktykę. Celem przeglądu jest wykrycie i usunięcie niesprawności i uszkodzeń za pomocą regulacji lub elementarnej naprawy.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?

Standardowe rozwiązania aplikacji

TCS.net umożliwia pełną ewidencję narzędzi, w tym ich identyfikację, dane techniczne, informacje o dostawcach, daty zakupu, wartość, lokalizację itp. Dzięki temu można skutecznie zarządzać stanem magazynowym narzędzi i łatwo odnaleźć potrzebne narzędzia.

Program CMMS.net
ss_administrator

Program CMMS.net

Program CMMS.net to innowacyjna aplikacja dla Służb Utrzymania Ruchu, która umożliwia efektywne zarządzanie procesami utrzymania ruchu w firmie. Dzięki pełnej dokumentacji, planowaniu przeglądów, napraw oraz konserwacji, generowaniu raportów i statystyk oraz analizowaniu danych, Służba Utrzymania Ruchu może w sposób szybki i precyzyjny reagować na wszelkie awarie i problemy związane z maszynami i urządzeniami.

Inwentaryzacja w magazynie

Dokumenty spisu z natury, wprowadzane są informacje dotyczące cen ewidencyjnych oraz ilości faktycznych. Dokument prezentujący informacje o bilansie otwarcia i bilansie zamknięcia (ilościowo wartościowym) wraz z wyliczeniem niedoborów i nadwyżek dla każdej pozycji magazynowej.