Dokumenty wypożyczeń narzędzi

W firmie SoftwareStudio, specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań dla zakładów przemysłowych, takich jak Studio TCS.net. Jednym z kluczowych aspektów funkcjonowania zakładów przemysłowych jest skuteczne zarządzanie narzędziami. W ramach tego procesu, pracownicy często wypożyczają różne narzędzia do wykonywania swoich obowiązków.

Dokumenty wypożyczeń narzędzi

Proces wypożyczania narzędzi jest ważnym elementem efektywnego zarządzania gospodarką narzędziową w zakładzie przemysłowym, a odpowiednie dokumenty i procedury zapewniają przejrzystość i kontrolę nad tym procesem. Dzięki nim, pracownicy mają dostęp do niezbędnych narzędzi, co wpływa pozytywnie na produkcję i efektywność pracy.

Narzędzia znajdujące się w narzędziowni wydajemy pracownikom lub kontrahentom za pomocą formularza (dokumentu) wypożyczeń.

Po założeniu kartotek narzędzi oraz wprowadzeniu ich na stan magazynu narzędziowni można przystąpić do normalnej eksploatacji systemu w zakresie rejestracji dokumentów wypożyczeń (wydań dla pracowników lub kontrahentów) i zwrotów (przyjęć od pracowników lub kontrahentów).

Proces wypożyczania narzędzi jest istotnym elementem gospodarki narzędziowej w zakładach przemysłowych. Umożliwia pracownikom dostęp do niezbędnych narzędzi, co wpływa na efektywność pracy. Warto zrozumieć, jakie dokumenty są związane z tym procesem.

Pierwszym dokumentem jest wniosek o wypożyczenie narzędzi. Pracownik, który potrzebuje konkretne narzędzie, składa taki wniosek do odpowiedniego działu. Wniosek ten zawiera informacje o rodzaju narzędzia, jego numerze katalogowym oraz przewidywanym okresie wypożyczenia.

Kolejnym etapem jest zatwierdzenie wniosku. Odpowiednia osoba w zakładzie przemysłowym dokonuje oceny wniosku i podejmuje decyzję o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wypożyczenia. W przypadku zatwierdzenia, przekazywane są dalsze instrukcje dotyczące odbioru narzędzia.

Po odbiorze narzędzia, pracownik zobowiązany jest do podpisania umowy wypożyczenia. Umowa ta zawiera kluczowe informacje, takie jak stan narzędzia przed wypożyczeniem, termin zwrotu oraz warunki korzystania.

W trakcie korzystania z narzędzia, pracownik ponosi odpowiedzialność za jego stan i bezpieczne użytkowanie. Po zakończeniu okresu wypożyczenia, narzędzie powinno być zwrócone w stanie nie gorszym niż przed wypożyczeniem.

Menu główne programu pozwala bezpośrednio wyświetlić formularz wypożyczenia.

Z menu w górnej części ekranu należy wybrać w sekcji NARZĘDZIOWNIA pozycję WYPOŻYCZENIA, w pulpicie nawigacyjnym należy wybrać menu DOKUMENTY WYPOŻYCZEŃ – wyświetlony zostanie rejestr dokumentów wypożyczeń. Dokumenty grupowane są wg numeru dokumentu. W rejestrze wypożyczeń dostępne są funkcje:

  • dopisania;
  • edycji;
  • dopisania uwag;
  •  podglądu;
  • wydruku.

DOPISANIE NOWEGO DOKUMENTU WYPOŻYCZEŃ

Dopisanie nowego dokumentu Wypożyczenia (NW) może być również uruchamiane przez potwierdzenia polecenia DOPISZ lub wybór menu z pulpitu nawigacyjnego NOWE WYPOZYCZENIE. Na ekranie zostaje wyświetlony formularz dopisania dokumentu. Numer referencyjny dokumentu zostaje nadany automatycznie i jest wyświetlony w pasku zadań.

W polu PRACOWNIK przez przycisk listy rozwijanej  wyświetlana jest kartoteka pracowników. Wybór pracownika usprawnia funkcja filtrowania. Po wpisaniu w polu ciągu znaków, które zawiera nazwa pracownika, lista kartotek zostaje zawężona do pozycji spełniających warunek wyszukiwania.

Pola NUMER DOWODU, ODPOWIEDZIALNY i UWAGI nie są obsługiwane przez skorowidze, przeznaczone są do zapisania dodatkowych informacji dotyczących dokumentu.

Pozycja dokumentu NW dopisywana jest przez użycie przycisku NOWA POZYCJA DOKUMENTU. Dane pozycji rejestrowane są w polach okna DOPISANIA POZYCJI DOKUMENTU.

W polu ASORTYMENT zapisywany jest rodzaj narzędzia. Przez użycie przycisku  wyświetlona zostaje kartoteka narzędzi. W pozycji dokumentu zostaje zapisana kartoteka zaznaczona na liście (przez kliknięcie).

Przy dopisywaniu pozycji kartoteki narzędzi wyświetlane są wraz z przypisanymi miejscami adresowymi (lokalizacjami) oraz aktualnymi stanami. W polu ILOŚĆ zapisywana jest ilość narzędzi, który ma zostać wydana. Pozycja dopisywana jest przez użycie polecenia DODAJ. Dopisana pozycja zostaje wyświetlona w oknie dopisania pozycji. Program blokuje dopisanie pozycji z zapisana ilością 0.

W programie dokument NW może zostać również zapisany ze statusem w buforze. Dokument taki zapisywany jest przez porzucenie zapisu dokumentu NW – przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ oraz rezygnacji, a więc użycia polecenia  ANULUJ.

Dla dokumentów w trakcie realizacji w polu NR NW wyświetlany jest numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zostaje zapisany po zatwierdzeniu dokumentu.

EDYCJA DOKUMENTU W BUFORZE

Modyfikacje dokumentu oraz jego zapisanie wykonywane są w trybie edycji uruchamianym przez użycie polecenia EDYCJA. Edycja jest uruchamiana dla dokumentów ze statusem w buforze. Przed edytowaniem dokumentu należy zaznaczyć dowolną pozycję dokumentu przez kliknięcie.

W trybie edycji można dopisać nowe pozycje oraz usunąć już zapisane. Usunięcie pozycji wymaga jej zaznaczenia. Pozycja dokumentu usuwana jest przez użycie klawisza <Delete>. W trybie edycji dokument jest zatwierdzany przez użycie polecenia ZAPISZ. Istnieje także możliwość wycofania się z wprowadzonych zmian do dokumentu poprzez użycie polecenia ANULUJ.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Zarządzanie narzędziami w zakładzie produkcyjnym
ss_administrator

Zarządzanie narzędziami w zakładzie produkcyjnym

Zarządzanie magazynem narzędzi stanowi istotne wyzwanie dla każdego zakładu pracy. System TCS.net, opracowany przez firmę SoftwareStudio, jest doskonałym narzędziem, umożliwiającym efektywne zarządzanie magazynem narzędzi. Dzięki pełnej kontroli nad stanem i dostępnością narzędzi, możliwości tworzenia kategorii i grup, oraz integracji z systemem SAP, system TCS.net staje się niezastąpionym rozwiązaniem dla efektywnego zarządzania magazynem narzędzi w zakładzie pracy.

Utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń
ss_administrator

Utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń

Sposób utrzymania ruchu określonych maszyn i urządzeń zależy od ich charakterystyki konstrukcyjnej i roli, jaką spełniają w procesie produkcyjnym. Urządzenia skomplikowane, kosztowne i pracujące w zautomatyzowanych liniach technologicznych powinny być utrzymywane bardzo starannie. Ich awaria powoduje, bowiem przestój całej linii. Strategię eksploatacyjną należy, więc dostosować do konkretnych urządzeń i maszyn oraz warunków ich eksploatacji, pomocny w tym będzie odpowiednio konfigurowany i wdrożony system CMMS.

Dokumentacja techniczna
ss_administrator

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna dotycząca systemu TCS.net firmy SoftwareStudio obejmuje szeroki zakres informacji, które pomagają zrozumieć, skonfigurować, wdrożyć i utrzymać ten system.