Pozycje menu MAGAZYN zawiera szczegółowe pozycje związane z rejestracją przyjęć i wydań narzędzi, likwidacją oraz umożliwia przeglądanie kartotek narzędzi wg typu, rodzaju oraz grupy. Dla pozycji PRZYJĘCIA i WYDANIA szczegółowe pozycje menu wyświetlane są w oknie pulpitu nawigacyjnego.

Narzędziownia jest specyficznym rodzajem magazynu, ale podlega tym samym zasadom ewidencji dokumentów co zwykły magazyn, dlatego w programie dostępny jest rejestr dokumentów przyjęcia wewnętrznego PW za pomocą których można rejestrować przyjęcia narzędzi.

Magazyn

Z menu w górnej części ekranu należy wybrać w sekcji MAGAZYN pozycję PRZYJĘCIA, w pulpicie nawigacyjnym DOKUMENTY PRZYJĘĆ – wyświetlony zostanie rejestr dokumentów PW. Dokumenty grupowane są wg numeru dokumentu.

Nowy dokument Pw

Menu główne aplikacji pozwala bezpośrednio wyświetlić formularz dopisania przyjęcia wewnętrznego. Dopisanie nowego dokumentu przyjęcia wewnętrznego (PW) może być uruchamiane przez potwierdzenie polecenia DOPISZ lub wybranie w pulpicie nawigacyjnym menu Nowe Przyjęcie PW. Na ekranie zostaje wyświetlony formularz dopisania dokumentu.

Numer referencyjny dokumentu zostaje nadany automatycznie i jest wyświetlony w pasku zadań.

W polu KONTRAHENT przez przycisk listy rozwijanej  wyświetlana jest kartoteka kontrahentów. Wybór kontrahenta usprawnia funkcja filtrowania. Po wpisaniu w polu ciągu znaków, które zawiera nazwa kontrahenta, lista kartotek zostaje zawężona do pozycji spełniających warunek wyszukiwania.

Pola NUMER DOWODU, ODPOWIEDZIALNY i UWAGI nie są obsługiwane przez skorowidze, przeznaczone są do zapisania dodatkowych informacji dotyczących dokumentu.

Pozycja dokumentu PW dopisywana jest przez użycie przycisku NOWA POZYCJA DOKUMENTU. Dane pozycji rejestrowane są w polach okna DOPISANIA POZYCJI DOKUMENTU.

W polu TYP wybieramy typ przyjmowanego narzędzia.

W polu ASORTYMENT zapisywany jest rodzaj narzędzia. Przez użycie przycisku  wyświetlona zostaje kartoteka narzędzi odfiltrowana wg wybranego typu podanego w pierwszym polu. W pozycji dokumentu zostaje zapisana kartoteka zaznaczona na liście (przez kliknięcie).

W polu LOKALIZACJA poprzez użycie przycisku  wyświetlone zostają wszystkie aktywne miejsca składowania (lokalizacje). W pozycji dokumentu zostaje zapisana lokalizacja zaznaczona na liście (poprzez kliknięcie).

W polu NUMER SERYJNY podajemy numer seryjny urządzenia. Informacja, która zostanie zapisana w polu Numer seryjny jest uzależniona od wyboru typu sposobu numeracji wybranego narzędzia. Jeżeli w wybranej kartotece wybrane zostało oznakowanie wewnętrzne, wówczas system zignoruje informację zapisana przez operatora i w polu NUMER SERYJNY nada własne oznaczenie zgodnie z założeniami (rodzaj narzędzia-kolejny numer-ostatnie dwie cyfry roku). Jeżeli w wybranej kartotece zostało wybrane bez oznakowania wówczas informacja wpisana przez operatora zostanie zignorowana, a w tabeli dopisanych pozycji w polu Numer seryjny zostanie zapisana informacja BRAK.

Jeżeli w wybranej kartotece został wybrany sposób oznaczenia oznakowany przez producenta wówczas w dokumencie zostanie zapisana informacja wprowadzona przez operatora.

W polu ILOŚĆ zapisywana jest ilość narzędzi, która ma zostać przyjęta.

W polu CENA zapisywana jest cena nabycia narzędzia.

Pozycja dopisywana jest przez użycie polecenia DODAJ. Dopisana pozycja zostaje wyświetlona w oknie dopisania pozycji.

Polecenie DODAJ w zależności od wybranego sposobu oznakowania czyści informacje w określonych polach formatki. Jeżeli w kartotece narzędzia został wybrany sposób oznaczenia bez oznakowania wówczas informacje we wszystkich polach formatki zostaną wyczyszczone, natomiast jeżeli została wybrana kartoteka, która ma wybrany sposób oznaczenia oznakowany wewnętrznie lub oznakowanie producenta wówczas w formatce dopisania danych polecenie DODAJ czyści informacje w polach LOKALIZACJA, NUMER SERYJNY, ILOŚĆ i CENA, w polach TYP oraz ASORTYMENT informacje zostaną zachowane, co znacznie przyspieszy przyjęcie większej ilości narzędzi z indywidualnym oznaczeniem.

Program blokuje dopisanie pozycji z zapisana ilością 0.

Zapisanie pozycji w dokumencie wymaga zamknięcia okna dopisania przez użycie polecenia ZAKOŃCZ – przycisk X.

Dopisane pozycje zostają wyświetlone w dokumencie PW.

Zapisanie dokumentu wykonywane jest przez użycie polecenia ZAPISZ.

W programie dokument PW może zostać również zapisany ze statusem w buforze. Dokument taki zapisywany jest przez porzucenie zapisu dokumentu PW – przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ oraz rezygnacji, a więc użycia polecenia  ANULUJ.

Dla dokumentów w trakcie realizacji w polu NR PW wyświetlany jest numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zostaje zapisany po zatwierdzeniu dokumentu.

Systemy zarządzania gospodarką narzędziową

Ponieważ oferujemy systemy zarządzania gospodarką narzędziową, to chcemy abyś z tego skorzystał!

Narzędziownia to magazyn narzędzi, czyli miejsce na przechowywanie oraz wypożyczanie narzędzi, zwykle wraz ze wzrostem ilości narzędzi na stanie magazynu narzędzi pojawia się problem, jak tym zarządzać oraz kontrolować. Czy systemy zarządzania gospodarką narzędziową jest dostępny na Androida? Dlaczego systemy zarządzania gospodarką narzędziową? SYSTEMY ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ NARZĘDZIOWĄ, czyli Tool Management Software Systemy zarządzania …
CMMS

Przegląd schematów w Studio Magazyn Narzędzi.net

Oprogramowanie od SoftwareStudio umożliwia wyświetlanie oraz edycję schematów, które wykonało się za pomocą aplikacji draw.io. Aplikacja ta (dostępna pod adresem draw.io) umożliwia wykonanie schematów, a także ch pobranie m.in. na lokalny dysk twardy,Dysk Google,Dropbox,w postaci adresu URL. Wygenerowany adres URL wykorzystujemy do wyświetlenia w Studio Magazyn Narzędzi.net wspomnianych schematów . Aby uzyskać link do …
Oprogramowanie dla narzędziowni

Magazyn narzędzi

Magazyn Narzędzi Kartoteka narzędzi pozwala definiować kartoteki wykorzystywane w całym programie, w dokumentach wypożyczeń narzędzi (moduł narzędziownia wypożyczalnia narzędzi) oraz w dokumentach przychodu i rozchodu.  Magazyn Narzędzi Automatyczna identyfikacja w narzędziowni Nowoczesne techniki przepływu informacji opierają się na wprowadzaniu, a także wykorzystaniu systemów automatyczne identyfikacji. Za pomocą różnych rozwiązań technologicznych np. kodów …

Narzędzia utrzymanie ruchu maszyn

Gospodarka narzędziami – narzędzia utrzymanie ruchu maszyn. Utrzymanie ruchu maszyn dotyczy każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Niektóre urządzenia są bardzo wymagające jeśli chodzi o to, aby sprawnie i wydajnie pracowały, a zarazem były jak najmniej awaryjne. Kontrola wszystkich procesów oraz utrzymanie ruchu można wspierać poprzez korzystanie z oprogramowania, które wspiera kierownika, a …
konfiguracja programu magazyn narzędzi

Administrator programu narzędziarnia

Moduł ten stanowi dogodne narzędzie zabezpieczania dostępu do danych zawartych w całym, albo też części systemu. Administrator programu narzędziownia może posiadać uprawnienia do konfiguracji programu, dostosowanie do własnych potrzeb. ADMINISTRATOR PROGRAMU Funkcję administratora programu pełni zwykle osoba mająca większe uprawnienia, a także posiadająca odpowiednią wiedzę w zakresie sposobu działania programu. Pozwala on …
magazynowanie

Oprogramowanie w narzędziowni. Bezpieczeństwo

BEZPIECZEŃSTWO OPROGRAMOWANIA W NARZĘDZIOWNI. Bezpieczeństwo oprogramowanie w narzędziowni jest ważne w każdym typie programu rozproszonego. Różne typy aplikacji wymagają różnych poziomów zabezpieczeń. Pierwszym zadaniem systemu zabezpieczeń jest uwierzytelnienie. Czyli informacja kim jest osoba która się loguje i skąd program ma wiedzieć, że jest to naprawdę ta osoba. Uwierzytelnienie użytkownika wymaga jakiejś …