Wydania narzędzi z magazynu

Proces wydawania narzędzi z magazynu jest istotnym elementem zarządzania gospodarką narzędziami w przedsiębiorstwie. Zapewnienie sprawnego i kontrolowanego wydawania narzędzi pracownikom pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów oraz minimalizację strat i zagubień. Wdrożenie programu magazynowego, takiego jak TCS.net, umożliwia usprawnienie i automatyzację tego procesu, co przyczynia się do poprawy efektywności pracy oraz ścisłej kontroli nad narzędziami.

Z menu w górnej części ekranu należy wybrać w sekcji MAGAZYN pozycję WYDANIA Z MAGAZYNU, w pulpicie nawigacyjnym DOKUMENTY WYDANIA – wyświetlony zostanie rejestr dokumentów RW. Dokumenty grupowane są wg daty dopisania dokumentu. System posiada opcję rejestracji dokumentów wydania wewnętrznego z magazynu. Rejestr wyświetla dokumenty wydania wewnętrznego RW.

Wydania narzędzi z magazynu

Proces wydawania narzędzi z magazynu jest istotnym elementem zarządzania gospodarką narzędziami w przedsiębiorstwie. Zapewnienie sprawnego i kontrolowanego wydawania narzędzi pracownikom pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów oraz minimalizację strat i zagubień. Wdrożenie programu magazynowego, takiego jak TCS.net, umożliwia usprawnienie i automatyzację tego procesu, co przyczynia się do poprawy efektywności pracy oraz ścisłej kontroli nad narzędziami.

Znaczenie wydawania narzędzi z magazynu

Wydawanie narzędzi z magazynu odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu pracownikom odpowiednich narzędzi do wykonywania swoich obowiązków. Główne cele tego procesu to:

 • Zapewnienie pracownikom dostępu do odpowiednich narzędzi w odpowiednim czasie i miejscu
 • Ścisłe monitorowanie i kontrola ilości wydawanych narzędzi
 • Rejestrowanie wydań narzędzi i przypisywanie ich do konkretnych pracowników
 • Utrzymywanie aktualnej ewidencji stanu magazynowego
 • Zapobieganie kradzieżom i utracie narzędzi poprzez precyzyjne śledzenie ich wydawania
 • Ułatwienie rozliczeń kosztowych związanych z wykorzystaniem narzędzi

Korzyści z wykorzystania programu magazynowego

Wdrożenie programu magazynowego, takiego jak TCS.net, do zarządzania wydawaniem narzędzi z magazynu przynosi wiele korzyści:

 • Automatyzacja procesu wydawania narzędzi, co skraca czas i eliminuje błędy związane z ręcznymi procedurami
 • Łatwe i precyzyjne rejestrowanie wydań narzędzi oraz przypisywanie ich do konkretnych pracowników
 • Ścisła kontrola nad stanem magazynowym i ilością dostępnych narzędzi
 • Generowanie raportów i analiz dotyczących wykorzystania narzędzi oraz kosztów z nimi związanych
 • Możliwość integracji z innymi systemami, np. systemem kadrowo-płacowym, w celu automatycznego rozliczania kosztów wykorzystanych narzędzi
 • Zwiększenie efektywności pracy poprzez zapewnienie pracownikom łatwego dostępu do odpowiednich narzędzi
 • Zapobieganie kradzieżom i zagubieniom narzędzi poprzez precyzyjne monitorowanie ich wydawania i powrotu do magazynu

Wydawanie narzędzi z magazynu stanowi kluczowy element zarządzania gospodarką narzędziami w przedsiębiorstwie. Wykorzystanie programu magazynowego, takiego jak TCS.net, umożliwia efektywne i kontrolowane wydawanie narzędzi, co przekłada się na poprawę efektywności pracy, minimalizację strat oraz precyzyjną kontrolę nad stanem magazynowym. Dzięki automatyzacji procesu wydawania narzędzi, firma może osiągnąć większą kontrolę, efektywność i bezpieczeństwo w zarządzaniu swoimi zasobami.

Dopisanie nowego dokumentu rozchodu wewnętrznego (RW) może być również uruchamiane przez potwierdzenia polecenia DOPISZ. Na ekranie zostaje wyświetlony formularz dopisania dokumentu.

Numer referencyjny dokumentu zostaje nadany automatycznie i jest wyświetlony w pasku zadań.

W polu KONTRAHENT przez przycisk listy rozwijanej wyświetlana jest kartoteka kontrahentów. Wybór kontrahenta usprawnia funkcja filtrowania. Po wpisaniu w polu ciągu znaków, które zawiera nazwa kontrahenta, lista kartotek zostaje zawężona do pozycji spełniających warunek wyszukiwania.

W polu MPK przez przycisk listy rozwijanej wyświetlany jest skorowidz miejsc powstawania kosztów. W dokumencie zostanie zapisana informacja wybrana przez kliknięcie.

Pola NUMER DOWODU, ODPOWIEDZIALNY i UWAGI nie są obsługiwane przez skorowidze, przeznaczone są do zapisania dodatkowych informacji dotyczących dokumentu.

Pozycja dokumentu RW dopisywana jest przez użycie przycisku NOWA POZYCJA DOKUMENTU. Dane pozycji rejestrowane są w polach okna DOPISANIA POZYCJI DOKUMENTU.

W polu ASORTYMENT zapisywany jest rodzaj narzędzia. Przez użycie przycisku wyświetlona zostaje kartoteka narzędzi. W pozycji dokumentu zostaje zapisana kartoteka zaznaczona na liście (przez kliknięcie).

Przy dopisywaniu pozycji kartoteki narzędzi wyświetlane są wraz z przypisanymi miejscami adresowymi (lokalizacjami), nr serii oraz aktualnymi stanami.

W polu ILOŚĆ zapisywana jest ilość narzędzi, która ma zostać wydana.

Pozycja dopisywana jest przez użycie polecenia DODAJ. Dopisana pozycja zostaje wyświetlona w oknie dopisania pozycji.

Program blokuje dopisanie pozycji z zapisana ilością 0.

Zapisanie dokumentu wykonywane jest przez użycie polecenia ZAPISZ.

W programie dokument RW może zostać również zapisany ze statusem w buforze. Dokument taki zapisywany jest przez porzucenie zapisu dokumentu RW – przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ oraz rezygnacji, a więc użycia polecenia  ANULUJ.

Dla dokumentów w trakcie realizacji w polu NR RW wyświetlany jest numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zostaje zapisany po zatwierdzeniu dokumentu.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?

Wypożyczenia od dostawcy

Rejestr wypożyczeń w systemie TCS.net umożliwia podgląd informacji na temat poszczególnych wypożyczeń od dostawcy. Użytkownicy mają możliwość przeglądania szczegółowych danych dotyczących wypożyczenia, takich jak dane dostawcy, daty wypożyczenia i zwrotu, ilość wypożyczonych przedmiotów itp. Dodatkowo, istnieje możliwość wygenerowania wydruku tych informacji w celu uzyskania dokumentacji w formie papierowej.

System Utrzymania Ruchu

System Utrzymania Ruchu (ang. Maintenance Management System) to narzędzie, które umożliwia zarządzanie procesem utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie. Dzięki niemu możliwe jest planowanie, organizowanie oraz kontrolowanie działań związanych z utrzymaniem maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym.

Magazyn Narzędzi

Gospodarka narzędziowa i zarządzanie magazynem narzędzi są kluczowe dla sprawnego działania przedsiębiorstw. Program TCS.net, opracowany przez firmę SoftwareStudio, dostarcza kompleksowego rozwiązania, umożliwiając skuteczne zarządzanie gospodarką narzędziową i magazynem narzędzi. Dzięki zaawansowanym funkcjom programu, użytkownicy mogą prowadzić szczegółową ewidencję narzędzi, kontrolować stan magazynu oraz integrować się z systemem SAP. Program TCS.net stanowi niezastąpione narzędzie dla firm, które dążą do optymalizacji procesów związanych z gospodarką narzędziową i magazynową.