Nowy dokument likwidacji LK

W procesie likwidacji narzędzi w narzędziowni istotnym elementem jest sporządzenie protokołu likwidacji środka trwałego. Ten dokument pełni kluczową rolę w udokumentowaniu i rejestracji wszystkich istotnych informacji dotyczących likwidacji narzędzi. Protokół likwidacji środka trwałego gwarantuje przejrzystość, odpowiedzialność i zgodność z przepisami dotyczącymi zarządzania środkami trwałymi.

Nowy dokument likwidacji LK

Protokół likwidacji środka trwałego jest nieodłącznym elementem procesu likwidacji narzędzi w narzędziowni. Jego poprawne sporządzenie i prowadzenie ma istotne znaczenie dla utrzymania przejrzystości, odpowiedzialności i zgodności z przepisami. Dzięki protokołowi likwidacji możliwe jest skuteczne zarządzanie narzędziami, śledzenie historii likwidacji oraz podejmowanie informowanych decyzji dotyczących gospodarki narzędziami. Wdrażając taki protokół w narzędziowni, można zyskać wiele korzyści, które przekładają się na efektywność i profesjonalizm działania.

Wywołanie menu NOWY DOKUMENT LK wyświetla formularz dopisania dokumentu likwidacji.

Cel i znaczenie protokołu likwidacji

Protokół likwidacji środka trwałego ma na celu udokumentowanie procesu likwidacji narzędzi w narzędziowni. Dokument ten zawiera szczegółowe informacje na temat likwidowanego środka trwałego, takie jak jego identyfikator, opis, stan techniczny, przyczyna likwidacji oraz dane osoby odpowiedzialnej za likwidację. Protokół pełni ważną rolę zarówno wewnątrz narzędziowni, jak i dla celów sprawozdawczych i audytowych.

Zawartość protokołu likwidacji

Protokół likwidacji środka trwałego zawiera szereg istotnych informacji, które są kluczowe dla udokumentowania procesu likwidacji narzędzia. Oto niektóre z elementów, które powinny być uwzględnione w protokole:

Znaczenie i korzyści

Protokół likwidacji środka trwałego jest niezwykle istotnym dokumentem w narzędziowni. Przynosi wiele korzyści i pozytywnie wpływa na efektywność zarządzania narzędziami. Oto niektóre z korzyści wynikające z prawidłowego prowadzenia protokołów likwidacji:

 • Udokumentowanie procesu likwidacji: Protokół likwidacji dostarcza formalnego i jasnego zapisu dotyczącego procesu likwidacji narzędzia, co jest istotne dla celów audytowych i sprawozdawczych.
 • Transparentność: Dzięki protokołowi likwidacji można śledzić historię likwidacji narzędzi i mieć pełną kontrolę nad tym procesem.
 • Odpowiedzialność: Protokół określa osobę odpowiedzialną za likwidację narzędzia, co wpływa na świadomość i odpowiedzialność pracowników.
 • Analiza i raportowanie: Dane zgromadzone w protokołach likwidacji mogą być analizowane i wykorzystywane do generowania raportów oraz podejmowania decyzji dotyczących zarządzania narzędziami.
 • Spójność danych: Prowadzenie protokołów likwidacji zapewnia spójność i jednolitość danych, co ułatwia zarządzanie informacjami dotyczącymi narzędzi.

Zrzut ekranu przedstawia interfejs użytkownika programu Studio TCS.net służący do tworzenia i zarządzania dokumentami likwidacji narzędzi lub innych aktywów w module narzędziowni.

Funkcje dostępne w tym widoku umożliwiają:

narzędziownia program TCS.net dokument likwidacji
 1. Tworzenie Protokołu Likwidacyjnego. Użytkownik może wprowadzić informacje o przewodniczącym komisji (tutaj „Duda Grzegorz (Duda)”), datę dokumentu oraz numer dokumentu, co jest podstawą do prawidłowego dokumentowania procesu likwidacji.
 2. Dodawanie Pozycji do Protokołu. Możliwość dodania przedmiotów do protokołu likwidacji poprzez wybranie artykułu z listy (np. pilarka tarczowa), określenie numeru seryjnego lub lokalizacji, wprowadzenie ilości oraz dodanie uwag do każdej pozycji.
 3. Zarządzanie Informacjami o Likwidowanych Aktywach. W dolnej części ekranu widoczna jest lista już dodanych pozycji z ich indeksami, nazwami, numerami seryjnymi, ilością, lokalizacją, przypisanym magazynem, terminem ważności i uwagami.
 4. Operacje na Dokumencie. Przyciski „Zapisz” i „Anuluj” pozwalają na zatwierdzenie wprowadzonych danych lub ich odrzucenie. Przycisk „Usuń” pozwala na usunięcie całego dokumentu likwidacji lub wybranych pozycji.
 5. Zakładki Dodatkowych Informacji. Zakładki „Notatki”, „Pliki”, „Załączniki”, „Zdjęcia” pozwalają na dołączenie dodatkowych dokumentów, notatek lub obrazów, które mogą być potrzebne do pełnej dokumentacji procesu likwidacji.

Ta funkcjonalność jest kluczowa dla firm potrzebujących dokładnie dokumentować procesy likwidacji narzędzi lub maszyn, zarówno dla potrzeb wewnętrznych, jak i zewnętrznych, w tym regulacji prawnych, kontroli inwentaryzacyjnych oraz zarządzania aktywami.

Nowy dokument LK. Formatka dopisania dokumentu składa się z trzech zakładek:

 • Dokument
 • Pozycje
 • Załączniki

W zakładce Dokument uzupełniamy kolejno pola:

 • Rodzaj dokumentu, czyli informacja wybierana z listy rozwijanej.
 • Odbiorca – informacja wybierana z listy rozwijanej. Na liście pojawią się dopisani w systemie kontrahenci. Aby lista się rozwinęła należy w polu wpisać przynajmniej dwa znaki z nazwy skróconej dostawcy.
 • Nr dokumentu – pole do opcjonalnego wpisania dodatkowego numeru dokumentu
 • Z dnia – pole do opcjonalnego wpisania daty wystawienia dokumentu
 • Uwagi – pole do wpisania dowolnej dodatkowej informacji odnośnie dopisywanego dokumentu

Nowy dokument LK. W zakładce Pozycje uzupełniamy kolejno pola:

 • Artykuł – informacja wybierana z listy rozwijanej. Na liście pojawią się dopisane w systemie kartoteki narzędzi. Aby lista się rozwinęła należy w polu wpisać przynajmniej dwa znaki z nazwy lub indeksu narzędzia.
 • Numer seryjny – pole do wskazania numeru seryjnego narzędzia, które jest likwidowane.
 • Miejsce składowania, czyli informacja wybierana z listy rozwijanej. W polu należy wskazać lokalizację, z której pobierane jest narzędzie.
 • Ilość – automatycznie proponuje się ilość 1. Zmiany ilości należy dokonać tylko i wyłącznie w przypadku jeżeli likwidujemy narzędzia nie mające przypisanego numeru seryjnego lub, które maja przypisany numer partii produkcyjnej (PartNumber)
 • Uwagi – pole do opcjonalnego wpisania uwag a także komentarzy do dopisywanej pozycji dokumentu.

Pozycja dokumentu dopisuje się po uruchomieniu przycisku – funkcji DODAJ

Zaznaczenie pola Kolejne wydanie ułatwia likwidację wielu takich samych narzędzi o różnych numerach seryjnych. Po uruchomieniu DODAJ formatka dopisania pozycji zostanie tylko częściowo wyczyszczona co znacznie przyspieszy likwidację większej ilości narzędzi.

Przy dopisaniu kolejnej pozycji dokumentu należy uzupełnić tylko pola Numer seryjny oraz Lokalizacja.

Przy dopisaniu kolejnej pozycji dokumentu należy uzupełnić tylko pole Numer seryjny.

Zapisanie dokumentu wykonuje się przez użycie polecenia ZAPISZ. Dokument LK można zapisać ze statusem w trakcie realizacji. Dokument taki zapisywany jest przez wykorzystanie polecenia BUFOR, ale też porzucenie zapisu dokumentu LK, czyli przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ.

Dla dokumentów w trakcie realizacji, czyli w buforze, w pierwszej kolumnie wyświetla się numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zapisuje się po zatwierdzeniu dokumentu.

Istnieje także możliwość wycofania się z wprowadzonych danych korzystając z polecenia ANULUJ.

UWAGA!!!

Modyfikacji podlegają tylko i wyłącznie dokumenty bufor. Dokumenty zatwierdzone należy korygować dokumentami przeciwstawnymi.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Obsługa informatyczna
ss_administrator

Obsługa informatyczna

Jeśli Twoja firma korzysta z oprogramowania TCS.net i potrzebuje kompleksowej obsługi informatycznej, to SoftwareStudio jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Nasza firma zapewnia najlepszą jakość usług oraz bezpieczeństwo danych. Dzięki nam Twoja firma może skupić się na swojej działalności, a my zajmiemy się resztą.

Zarządzanie projektem informatycznym
ss_administrator

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie Projektem Informatycznym w narzędziowni jest kluczowym elementem efektywnego funkcjonowania firmy SoftwareStudio. Internet stanowi nieodłączną część tego procesu. Dla osiągnięcia sukcesu w projektach informatycznych, należy stosować odpowiednie narzędzia i techniki.

Windows Azure
ss_administrator

Windows Azure

Microsoft Windows Azure to wyjątkowe rozwiązanie, które można z powodzeniem wykorzystać w narzędziowniach i służbach utrzymania ruchu. Jest to platforma, która oferuje wiele korzyści i ułatwień dla firm, które zajmują się produkcją i konserwacją narzędzi oraz utrzymaniem ruchu w zakładach przemysłowych.