Nowy dokument LK

Nowy dokument LK

Nowy dokument LK Protokół likwidacji środka trwałego stanowi istotny element w procesie likwidacji narzędzi w narzędziowni, gwarantując odpowiednie udokumentowanie i rejestrację wszystkich istotnych informacji dotyczących likwidowanych środków trwałych.

Likwidacja środka trwałego – Przyczyny i procedura

1. Przyczyny likwidacji środka trwałego

Środek trwały może być poddany likwidacji z różnych przyczyn, takich jak:

 • Uszkodzenie: Jeśli środek trwały uległ poważnemu uszkodzeniu i nie jest opłacalne ani możliwe go naprawić.
 • Zużycie: Gdy środek trwały osiągnął swój maksymalny okres użytkowania i nie jest już efektywny w działaniu.
 • Zniszczenie: W przypadku, gdy środek trwały został zniszczony w wyniku wypadku, katastrofy naturalnej lub innych nieprzewidywalnych zdarzeń.
 • Wysokie koszty eksploatacji: Jeśli utrzymanie i eksploatacja środka trwałego wiąże się z nadmiernymi kosztami, które nie są uzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego.

2. Procedura likwidacji środka trwałego

Procedura likwidacji środka trwałego obejmuje następujące kroki:

 • Ocena stanu i wartości środka trwałego: Przeprowadza się szczegółową ocenę stanu i wartości środka trwałego, aby określić przyczynę likwidacji i ustalić jego aktualną wartość.
 • Podjęcie decyzji: Na podstawie oceny dokonuje się decyzji o likwidacji środka trwałego i wybiera się odpowiednią metodę likwidacji, taką jak sprzedaż, darowizna lub zezłomowanie.
 • Sporządzenie dokumentacji: Tworzy się protokół likwidacji lub inne dokumenty, które udokumentują proces likwidacji środka trwałego, w tym przyczyny likwidacji, datę likwidacji, wartość likwidacyjną itp.
 • Realizacja likwidacji: Dokonuje się fizycznej likwidacji środka trwałego zgodnie z wybraną metodą, np. sprzedając go, przekazując w darowiźnie lub zezłomowując.
 • Aktualizacja ewidencji: Ewidencja księgowa i rejestr środków trwałych są aktualizowane w celu odnotowania likwidacji środka trwałego i usunięcia go z aktywów firmy.

3. Likwidacja składnika majątku

Likwidacja składnika majątku, takiego jak środek trwały, odnosi się do procesu wycofywania go z aktywów firmy. Obejmuje ona zarówno fizyczną likwidację jak i rejestrację odpowiednich transakcji w ewidencji księgowej.
Likwidacja środka trwałego jest istotnym procesem w zarządzaniu majątkiem przedsiębiorstwa i ma na celu zachowanie dokładnych i wiarygodnych danych dotyczących posiadanych składników majątkowych.

Wywołanie menu NOWY DOKUMENT LK wyświetla formularz dopisania dokumentu likwidacji.

Formatka dopisania dokumentu składa się z trzech zakładek:

 • Dokument
 • Pozycje
 • Załączniki

W zakładce Dokument uzupełniamy kolejno pola:

 • Rodzaj dokumentu – informacja wybierana z listy rozwijanej.
 • Rodzaj kartoteki kontrahenta – pola wyboru: Kontrahent/Dostawca lub Pracownik
 • Kontrahent/Dostawca lub Pracownik – informacja wybierana z listy rozwijanej. Wskazanie informacji w polu jest obowiązkowe.
 • Magazyn – informacja wybierana z listy rozwijanej. Wypełnienie pola jest obowiązkowe.
 • Data dokumentu wew.  – pole do opcjonalnego wpisania daty wystawienia dokumentu wewnętrznego
 • Nr dokumentu wew. – pole do opcjonalnego wpisania dodatkowego numeru dokumentu wewnętrznego
 • Uwagi – pole do wpisania dowolnej dodatkowej informacji odnośnie dopisywanego dokumentu

W zakładce Pozycje uzupełniamy kolejno pola:

 • Artykuł – informacja wybierana z listy rozwijanej. Na liście pojawią się dopisane w systemie kartoteki narzędzi, które wykazują stany magazynowe.
 • Nr serii / Lokalizacja – pole do wskazania z listy numeru seryjnego wydawanego narzędzia oraz miejsca jego składowania.
 • Ilość – automatycznie proponowana jest ilość 1. Ilość nie może być większa niż stan na wskazanej lokalizacji o wybranym numerze seryjnym. W przypadku wskazania ilości większej niż dostępna zostanie wyświetlony komunikat, dopisanie pozycji zostanie zablokowane.
 • Uwagi – pole do opcjonalnego wpisania uwag do dopisywanej pozycji dokumentu.

Nowoczesna narzędziownia wymaga nowoczesnego oprogramowania.

Tool Management Software

Pozycja dokumentu zostanie dopisana po uruchomieniu przycisku – funkcji DODAJ

Zaznaczenie pola Kolejne wydanie ułatwia likwidację wielu takich samych narzędzi o różnych numerach seryjnych. Po uruchomieniu DODAJ formatka dopisania pozycji zostanie tylko częściowo wyczyszczona co znacznie przyspieszy likwidację większej ilości narzędzi.

Przy dopisaniu kolejnej pozycji dokumentu należy uzupełnić tylko pola Nr serii / Lokalizacja.

Zapisanie dokumentu wykonywane jest przez użycie polecenia ZAPISZ. Dokument LK może zostać również zapisany ze statusem w trakcie realizacji. Dokument taki zapisywany jest przez wykorzystanie polecenia BUFOR lub porzucenie zapisu dokumentu LK – przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ.

Dla dokumentów w trakcie realizacji (w buforze), w pierwszej kolumnie wyświetlany jest numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zostaje zapisany po zatwierdzeniu dokumentu.

Istnieje także możliwość wycofania się z wprowadzonych danych korzystając z polecenia ANULUJ.

UWAGA!!!

Modyfikacji podlegają tylko i wyłącznie dokumenty bufor. Dokumenty zatwierdzone należy korygować dokumentami przeciwstawnymi.

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Produkt roku 2010

Produkt roku 2010

TCS.net – Produkt roku 2010. Tworzenie oprogramowania to proces dynamiczny, w którym rozwój technologiczny i zmieniające się potrzeby rynku odgrywają kluczową rolę. Dlatego nasz zespół nieustannie śledzi najnowsze trendy i innowacje w dziedzinie narzędziowni oraz

Dokumenty LK

Dokumenty LK

Dokumenty LK Protokół likwidacji środka trwałego to dokument, który służy do udokumentowania procesu likwidacji danego środka trwałego w przedsiębiorstwie. Likwidacja może wynikać z różnych przyczyn, takich jak uszkodzenie, zużycie, zniszczenie lub decyzja o sprzedaży lub

Dopisz kartotekę magazynową

Dopisz kartotekę magazynową

Kartoteka Magazynowa Narzędzi jest częścią systemu TCS.net, która umożliwia skuteczne zarządzanie narzędziami w magazynach. Każde narzędzie może być przypisane do konkretnego magazynu, co pozwala na precyzyjne monitorowanie ich lokalizacji i dostępności.