Wywołanie menu NOWY DOKUMENT LK wyświetla formularz dopisania dokumentu likwidacji.

Nowy dokument LK. Formatka dopisania dokumentu składa się z trzech zakładek:

W zakładce Dokument uzupełniamy kolejno pola:

Nowy LK
  • Rodzaj dokumentu, czyli informacja wybierana z listy rozwijanej.
  • Odbiorca – informacja wybierana z listy rozwijanej. Na liście pojawią się dopisani w systemie kontrahenci. Aby lista się rozwinęła należy w polu wpisać przynajmniej dwa znaki z nazwy skróconej dostawcy.
  • Nr dokumentu – pole do opcjonalnego wpisania dodatkowego numeru dokumentu
  • Z dnia – pole do opcjonalnego wpisania daty wystawienia dokumentu
  • Uwagi – pole do wpisania dowolnej dodatkowej informacji odnośnie dopisywanego dokumentu

Nowy dokument LK. W zakładce Pozycje uzupełniamy kolejno pola:

  • Artykuł – informacja wybierana z listy rozwijanej. Na liście pojawią się dopisane w systemie kartoteki narzędzi. Aby lista się rozwinęła należy w polu wpisać przynajmniej dwa znaki z nazwy lub indeksu narzędzia.
  • Numer seryjny – pole do wskazania numeru seryjnego narzędzia, które jest likwidowane.
  • Miejsce składowania, czyli informacja wybierana z listy rozwijanej. W polu należy wskazać lokalizację, z której pobierane jest narzędzie.
  • Ilość – automatycznie proponuje się ilość 1. Zmiany ilości należy dokonać tylko i wyłącznie w przypadku jeżeli likwidujemy narzędzia nie mające przypisanego numeru seryjnego lub, które maja przypisany numer partii produkcyjnej (PartNumber)
  • Uwagi – pole do opcjonalnego wpisania uwag a także komentarzy do dopisywanej pozycji dokumentu.

Pozycja dokumentu dopisuje się po uruchomieniu przycisku – funkcji DODAJ

Nowy LK- pozycje

Zaznaczenie pola Kolejne wydanie ułatwia likwidację wielu takich samych narzędzi o różnych numerach seryjnych. Po uruchomieniu DODAJ formatka dopisania pozycji zostanie tylko częściowo wyczyszczona co znacznie przyspieszy likwidację większej ilości narzędzi.

Przy dopisaniu kolejnej pozycji dokumentu należy uzupełnić tylko pola Numer seryjny oraz Lokalizacja.

Nowy LK - kolejne wydanie

Przy dopisaniu kolejnej pozycji dokumentu należy uzupełnić tylko pole Numer seryjny.

Zapisanie dokumentu wykonuje się przez użycie polecenia ZAPISZ. Dokument LK można zapisać ze statusem w trakcie realizacji. Dokument taki zapisywany jest przez wykorzystanie polecenia BUFOR, ale też porzucenie zapisu dokumentu LK, czyli przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ.

Dla dokumentów w trakcie realizacji, czyli w buforze, w pierwszej kolumnie wyświetla się numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zapisuje się po zatwierdzeniu dokumentu.

Istnieje także możliwość wycofania się z wprowadzonych danych korzystając z polecenia ANULUJ.

UWAGA!!!

Modyfikacji podlegają tylko i wyłącznie dokumenty bufor. Dokumenty zatwierdzone należy korygować dokumentami przeciwstawnymi.

Program narzędziarnia
Program narzędziarnia

Program narzędziarnia jest optymalnym rozwiązaniem powstałym w wyniku obserwacji zapotrzebowania oprogramowania pozwalającego na zarządzanie narzędziami w firmach produkcyjnych, budowlanych, lo…

Zarządzanie narzędziami
Zarządzanie narzędziami

Zarządzanie narzędziami Działanie programu opiera się na kartotekach pracowników wykorzystując funkcjonalność kadrowo-płacową. Na ich podstawie powiązać można poszczególnych pracowni…

Program do ewidencji sprzętu
Program do ewidencji sprzętu

Dokumenty ewidencjonowane przez narzędziownie związane z wypożyczeniami narzędzi powiązane są z pracownikiem lub kontrahentem poprzez program do ewidencji sprzętu. Narzędziownia to magazyn na…

System do zarządzania narzędziami
System do zarządzania narzędziami

Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesną firmę bez dobrego zarządzania gospodarką narzędziami i systemem do zarządzania narzędziami. System do zarządzania narzędziami jest to prog…

Program do zarządzania narzędziami
Program do zarządzania narzędziami

Gospodarka magazynowa wypożyczalni podlega tym samym regułom ewidencji co zwykły magazyn. Jednakże specyfika szczegółowości rejestracji danych wymaga specjalnego dedykowanego oprogramowani…