Zestawienie pozycji zatwierdzonych

Zestawienie pozycji zatwierdzonych

Zestawienie pozycji zatwierdzonych to raport lub lista, która prezentuje szczegóły dotyczące zatwierdzonych pozycji w dokumentach. Jest to ważne narzędzie w zarządzaniu magazynem, które umożliwia łatwe monitorowanie przyjęć, wydań lub innych operacji magazynowych.

Dokumenty magazynowe – przychodowe

Dokumenty PZ (przyjęcie zewnętrzne) to dokumenty magazynowe, które służą do rejestrowania przyjęcia towarów lub narzędzi od zewnętrznych dostawców. Zestawienie pozycji zatwierdzonych PZ obejmuje listę wszystkich zatwierdzonych dokumentów PZ w systemie.

W zestawieniu pozycji zatwierdzonych PZ znajdują się informacje dotyczące każdej pozycji, takie jak:

 1. Numer dokumentu PZ. Unikalny identyfikator przypisany do dokumentu przyjęcia zewnętrznego.
 2. Data przyjęcia. Data, w której towar lub narzędzia zostały przyjęte.
 3. Dostawca. Nazwa lub identyfikator dostawcy, od którego został odebrany towar.
 4. Magazyn. Nazwa magazynu, w którym został zarejestrowany przyjęty towar.
 5. Pozycje dokumentu. Szczegółowe informacje o każdej pozycji w dokumencie PZ, takie jak artykuł, ilość, cena itp.
 6. Status. Informacja o statusie dokumentu PZ, w przypadku zestawienia zatwierdzonych dokumentów PZ, status będzie oznaczał, że dokument został zatwierdzony i uznany za kompletny.

Informacje o pozycjach dokumentów

Zestawienie pozycji zatwierdzonych zawiera informacje szczegółowe na temat poszczególnych pozycji w dokumentach. Może to obejmować dane takie jak numer dokumentu, data przyjęcia lub wydania, oznaczenie towaru/materiału, ilość, cena jednostkowa itp.

Podsumowanie ilościowe i wartościowe

Zestawienie pozycji zatwierdzonych może również zawierać podsumowanie ilościowe i wartościowe. Dzięki temu można łatwo zobaczyć, ile produktów zostało zatwierdzonych i jaka jest łączna wartość tych pozycji.

Przydatne narzędzie raportowe

Zestawienie pozycji zatwierdzonych jest przydatnym narzędziem raportowym, które pomaga w analizie danych magazynowych. Może być wykorzystywane do monitorowania stanów magazynowych, kontrolowania ruchu towarów oraz generowania różnych analiz i statystyk.

Ułatwienie zarządzania magazynem

Dzięki zestawieniu pozycji zatwierdzonych magazynierzy i menedżerowie magazynu mogą efektywniej zarządzać operacjami magazynowymi. Pozwala to na szybkie znalezienie i śledzenie zatwierdzonych pozycji, identyfikację ewentualnych różnic między stanem faktycznym a zarejestrowanym, oraz podejmowanie odpowiednich działań zaradczych.
Zestawienie pozycji zatwierdzonych jest niezwykle ważnym narzędziem w procesie zarządzania magazynem. Daje ono klarowny obraz zatwierdzonych operacji magazynowych, co umożliwia skuteczną kontrolę i optymalizację procesów związanych z przyjęciem i wydaniem towarów lub materiałów.

Zestawienie pozycji zatwierdzonych PZ umożliwia łatwe śledzenie i przeglądanie zatwierdzonych dokumentów przyjęcia zewnętrznego.

Dzięki temu można monitorować, jakie towary zostały odebrane od dostawców, w jakiej ilości i w jakim czasie. Jest to przydatne narzędzie zarówno dla magazynierów, którzy kontrolują stan magazynowy, jak i dla działu zakupów, który śledzi dostawy od dostawców.

Dodatkowo, w ramach zestawienia pozycji zatwierdzonych PZ mogą być dostępne różne funkcje, takie jak:

 • Podgląd szczegółowych informacji o każdym zatwierdzonym dokumencie PZ, włącznie z pozycjami, datami i danymi dostawcy.
 • Generowanie raportów i zestawień dotyczących przyjęć zewnętrznych, co ułatwia analizę danych i monitorowanie trendów.
 • Możliwość eksportu danych do innych formatów, takich jak arkusze kalkulacyjne, aby umożliwić dalszą analizę i przetwarzanie danych.

Zestawienie pozycji zatwierdzonych PZ jest ważnym narzędziem w efektywnym zarządzaniu magazynem i dokumentacją przyjęć zewnętrznych. Umożliwia łatwe wyszukiwanie, analizę i kontrolę danych związanych z przyjęciami towarów od dostawców.

PZ (przyjęcie zewnętrzne)

Dokument stosowany przy zakupie lub nieodpłatnym przyjęciu towaru, wystawiany przez pracownika magazynu na podstawie dokumentu potwierdzającego dostawę, istotny szczególnie przy dostawach niefakturowanych.

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr pozycji dokumentów przychodu wewnętrznego zatwierdzonych

pw-zatwierdzone

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:

 • Podglądu,
 • Wydruku,
 • Wyświetlenia historii dokumentu.

Narzędziownia
wymaga oprogramowania.

Tool Management Software

Elementy standardowego dokumentu PZ (Przyjęcie Zewnętrzne)

Kolejny numer dokumentu

Każdy dokument PZ powinien mieć unikalny numer identyfikacyjny. Numer ten służy do identyfikacji i odwoływania się do konkretnego dokumentu PZ.

Data wystawienia

Data wystawienia dokumentu PZ to data, w której dokument został sporządzony lub wygenerowany. Jest to ważna informacja, która umożliwia śledzenie chronologii operacji magazynowych.

Data przyjęcia towaru/materiału

Data przyjęcia towaru/materiału określa moment, kiedy towar lub materiał został faktycznie odebrany i zarejestrowany w magazynie.

Oznaczenie towaru/materiału

Oznaczenie towaru/materiału w dokumencie PZ obejmuje informacje identyfikujące dany produkt, takie jak nazwa, numer artykułu, kod kreskowy itp.

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wskazuje na koszt jednej jednostki towaru lub materiału, czyli ceny za pojedynczą sztukę, kilogram, metr itp.

Ilość przyjętego towaru/materiału

Ilość przyjętego towaru/materiału odnosi się do ilości jednostek produktu, które zostały odebrane i zarejestrowane w dokumencie PZ.

Dane wystawiającego PZ i dane dostawcy

Dokument PZ powinien zawierać dane wystawiającego PZ, czyli informacje o osobie lub podmiocie odpowiedzialnym za sporządzenie dokumentu. Dodatkowo, należy uwzględnić dane dostawcy, takie jak nazwa, adres, numer telefonu itp.

Podpis osoby upoważnionej do wystawiania PZ, podpis dostawcy i odbierającego

Podpisy są istotne w dokumentach PZ. Powinien być umieszczony podpis osoby upoważnionej do wystawiania PZ, podpis dostawcy (osoby odpowiedzialnej za dostawę towaru/materiału) oraz podpis odbierającego (osoby przyjmującej towar/materiał do magazynu).
Standardowy dokument PZ, zawierający powyższe elementy, zapewnia kompletność i prawidłowość informacji dotyczących przyjęcia zewnętrznego towaru lub materiału. Ułatwia to kontrolę i śledzenie operacji magazynowych oraz zapewnia zgodność dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej.

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Zestawienie pozycji bufor

Zestawienie pozycji bufor

Zestawienie pozycji bufor, niezatwierdzonych dokumentów wydań RW służy do monitorowania i zarządzania dokumentami wydań wewnętrznych, które jeszcze nie zostały zatwierdzone. Jest to lista dokumentów, które są w trakcie realizacji i oczekują na zatwierdzenie przez odpowiednie

Kontakt

Kontakt

Chcesz omówić systemy IT związane z tematem narzędziowni oraz Studio TCS.net? Skontaktuj się z nami przez Internet, a dokładnie poprzez naszą stronę internetową. Tam znajdziesz wszystkie informacje dotyczące naszych rozwiązań dla zakładów przemysłowych. Możesz też

Zestawienie pozycji zatwierdzonych

Zestawienie pozycji zatwierdzonych

Zestawienie pozycji dokumentów wydań zatwierdzonych prezentuje listę wszystkich pozycji dotyczących wypożyczeń narzędzi, które zostały zatwierdzone. To zestawienie zawiera istotne informacje dotyczące poszczególnych wydań, umożliwiając użytkownikom pełny wgląd w transakcje wypożyczeń narzędzi.