Instrukcja

Instrukcja

Oprogramowanie do zarządzania narzędziami, stworzone przez SoftwareStudio, jest doskonałym rozwiązaniem dla firm produkcyjnych i magazynowych, które zajmują się zarządzaniem narzędziami i innymi zasobami.

Program TCS.net jest wszechstronnym narzędziem do prowadzenia gospodarki narzędziowej, zaprojektowanym z uwzględnieniem specyfiki obsługi magazynu i wypożyczeń. Jego funkcjonalności są dostosowane do potrzeb różnych rodzajów przedsiębiorstw, szczególnie dla firm budowlanych i produkcyjnych. Oto niektóre kluczowe cechy i korzyści programu:

 • Ewidencja narzędzi. Program umożliwia dokładne śledzenie i ewidencjonowanie narzędzi, w tym informacji takich jak rodzaj, stan, lokalizacja, dostawca, cena zakupu, numer seryjny itp.
 • Zarządzanie wypożyczeniami. System umożliwia rejestrowanie wypożyczeń narzędzi oraz śledzenie, które narzędzia są wypożyczone przez pracowników, jak długo są one używane i kiedy powinny zostać zwrócone.
 • Rejestr dokumentów. Program przechowuje i udostępnia historię dokumentów magazynowych, takich jak wypożyczenia, zwroty, zakupy, likwidacje. Można przeglądać informacje dotyczące dat, ilości, kontrahentów itp.
 • Kontrola stanów magazynowych. Dzięki programowi można śledzić aktualne stany magazynowe narzędzi i maszyn, co pomaga w zarządzaniu zasobami, planowaniu zakupów i minimalizowaniu strat.
 • Raportowanie i analiza. System generuje różnego rodzaju raporty i analizy, umożliwiając zarządzanie kosztami, kontrolę zużycia narzędzi, identyfikację potrzeb remontów i przeglądów, oraz ocenę efektywności wypożyczeń.
 • Intuicyjny interfejs. Program posiada przyjazny interfejs użytkownika, który ułatwia obsługę i nawigację po różnych funkcjonalnościach.

Dzięki Magazynowi Narzędzi przedsiębiorstwa mogą skutecznie zarządzać swoimi zasobami narzędziowymi, zoptymalizować wykorzystanie narzędzi, zapewnić terminowe zwroty wypożyczonych przedmiotów i efektywnie planować zakupy. Jest to wartościowe narzędzie dla firm budowlanych, produkcyjnych i innych, które polegają na narzędziach i maszynach w swojej działalności.

Program do zarządzania narzędziami

Program Magazyn Narzędzi umożliwia wypożyczanie narzędzi bezpośrednio pracownikom lub wykonawcom, zapewniając kontrolę nad tym procesem. Oto kilka istotnych funkcji związanych z wypożyczaniem narzędzi:

Rejestracja wypożyczeń: Pracownik lub wykonawca może wypożyczyć narzędzia poprzez zarejestrowanie transakcji w programie. Informacje takie jak dane pracownika, lista wypożyczonych narzędzi, oczekiwana data zwrotu i inne są rejestrowane w systemie.

Oczekiwana data zwrotu: Dla każdej transakcji wypożyczenia można zdefiniować oczekiwaną datę zwrotu. Jest to ważne narzędzie do zapobiegania bezterminowym wypożyczeniom i kontrolowania terminowości zwrotów.

Lista aktywnych transakcji: Program umożliwia śledzenie aktywnych wypożyczeń dla danego pracownika lub wykonawcy. Na liście można sprawdzić, które narzędzia są aktualnie wypożyczone i kiedy powinny zostać zwrócone.

Dane historyczne: Program przechowuje dane historyczne dotyczące wcześniejszych transakcji wypożyczeń. Można przeglądać informacje o poprzednich wypożyczeniach, w tym daty, narzędzia, pracowników itp.

Raportowanie i planowanie zwrotów: Możliwe jest generowanie raportów zaległych wypożyczeń, które wskazują narzędzia, które nie zostały jeszcze zwrócone po oczekiwanej dacie. Program również wspiera planowanie zwrotów, umożliwiając identyfikację terminów zwrotu dla poszczególnych pracowników lub wykonawców.

Dzięki tym funkcjonalnościom program Magazyn Narzędzi umożliwia skuteczne zarządzanie wypożyczaniem narzędzi, zapobieganie zaległościom i planowanie zwrotów. Jest to szczególnie przydatne dla firm, które często wypożyczają narzędzia swoim pracownikom lub wykonawcom, umożliwiając lepszą kontrolę nad zasobami narzędziowymi i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów.

Gospodarka narzędziami

Magazyn Narzędzi Framework to wersja Windows programu do prowadzenia magazynu narzędzi. Narzędziownia 2008 ASP.net jest to program przeznaczony do komputerowego wspomagania zarządzania gospodarką narzędziami. Program umożliwia ewidencję narzędzi określając ich atrybuty oraz definiując ich dowolny podział zarówno ze względu na grupy, lokalizację w magazynie czy przypisanie osobom odpowiedzialnym za ich użytkowanie lub nadzór.

Oprogramowanie do zarządzania narzędziami, stworzone przez SoftwareStudio, jest doskonałym rozwiązaniem dla firm produkcyjnych i magazynowych, które zajmują się zarządzaniem narzędziami i innymi zasobami. Oto kilka głównych korzyści związanych z wykorzystaniem tego oprogramowania:

 1. Centralne zarządzanie zasobami: Oprogramowanie umożliwia centralne zarządzanie różnymi rodzajami zasobów, takimi jak narzędzia, elektronarzędzia, materiały, formy wtryskowe, matryce, konstrukcje stalowe, części zamiennych itp. Dzięki temu firma może skonsolidować swoje zasoby i mieć pełną kontrolę nad nimi.
 2. Ewidencja i śledzenie: Oprogramowanie pozwala na prowadzenie szczegółowej ewidencji narzędzi i innych zasobów. Można rejestrować informacje o numerach seryjnych, datach zakupu, stanach magazynowych, historii wypożyczeń i zwrotów, a także innych istotnych danych. To ułatwia śledzenie i kontrolę nad poszczególnymi zasobami.
 3. Wypożyczanie i zwroty: Oprogramowanie umożliwia rejestrowanie procesu wypożyczania narzędzi i innych zasobów pracownikom lub klientom. Można określić daty wypożyczeń i oczekiwane daty zwrotu, monitorować zaległe zwroty i generować raporty dotyczące wypożyczeń.
 4. Planowanie i harmonogramowanie: Dzięki oprogramowaniu można planować wykorzystanie narzędzi i zasobów w oparciu o harmonogramy produkcji, projekty lub inne kryteria. Można określić dostępność zasobów i uniknąć sytuacji, w której narzędzia są niedostępne w kluczowych momentach.
 5. Raportowanie i analiza: Oprogramowanie dostarcza narzędzi raportowania i analizy, które umożliwiają monitorowanie wydajności narzędzi, kosztów, zasobów, zużycia materiałów itp. Dzięki temu można podejmować informowane decyzje dotyczące zarządzania zasobami i zoptymalizować działanie firmy.

Dzięki oprogramowaniu do zarządzania narzędziami, firmy produkcyjne i magazynowe mogą skutecznie zarządzać różnymi rodzajami zasobów, kontrolować ich dostępność i efektywnie wykorzystywać. Jest to kluczowe dla zapewnienia płynności procesów produkcyjnych, minimalizowania przestojów i zoptymalizowania kosztów.

Podsumowanie

Przedstawiony poniżej zakres funkcjonalny jest przykładowy i uzależniony od rodzaju zakupionej wersji programu i zakresu przeprowadzanych wdrożeń. Zastosowanie systemu informatycznego w gospodarce narzędziowej przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów wypożyczeń i zwrotów oraz usprawnia prace z rozliczaniem pracowników i firm wypożyczających.

Lokalizacja magazynowa pozwala na rozdzielenie narzędzi na kilka miejsc składowania przy jednocześnie wspólnej kartotece. Możliwe jest zamawianie, sprzedaż i wydawanie narzędzi na jednym dokumencie z różnych lokalizacji magazynowych.

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Zestawienie pozycji bufor

Zestawienie pozycji bufor

Zestawienie pozycji bufor w programie TCS.net istnieje możliwość dodawania notatek, załączników i prowadzenia dyskusji. Użytkownik może dodawać uwagi, informacje dodatkowe, dołączać pliki, zdjęcia czy dokumenty oraz komunikować się z innymi użytkownikami w celu udokumentowania lub

Kategoria: program do zarządzania narzędziownią

Kategoria: program do zarządzania narzędziownią

Narzędziownie odgrywają kluczową rolę w przemyśle, zapewniając odpowiednie utrzymanie i dostęp do narzędzi niezbędnych do produkcji. Skuteczne zarządzanie narzędziami jest niezwykle istotne dla zapewnienia płynności procesów produkcyjnych oraz optymalizacji kosztów. W tym celu powstało oprogramowanie

Zestawienie pozycji bufor

Zestawienie pozycji bufor

Zestawienie pozycji bufor, dostępne są różne funkcje, które umożliwiają zarządzanie i przeglądanie tych dokumentów. W programie TCS.net z poziomu dokumentów wypożyczeń narzędzi, w sekcji „Zestawienie pozycji dokumentów w buforze”.